Regały przemysłowe

Lingua italiana
Flaga it

Scaffali industriali

Per i componenti strutturali dei nostri scaffali impieghiamo materiali certificati (conformemente alla norma UNI EN10204), come segue:

 • Montanti: acciaio strutturale, con l’aggiunta di niobio, con carico unitario minimo di snervamento di 350 N/mm2. Il prodotto viene ricavato mediante processi di stampaggio e profilatura.
 • Piedini: acciaio strutturale, con carico unitario minimo di snervamento di 235 N/mm2. Il prodotto viene ricavato mediante stampaggio e successiva zincatura.
 • Diagonali e traversini: acciaio strutturale, con carico unitario minimo di snervamento di 250 N/mm2. Il prodotto viene ricavato mediante processo di profilatura.

Nell’ambito della progettazione la nostra società si avvale di risultati di prove sperimentali, condotte presso il laboratorio dell’Università di XXXX o presso altri Laboratori Ufficiali, per stimare la capacità degli elementi strutturali e dei collegamenti.
Il progetto viene condotto secondo le indicazioni delle Normative di riferimento Europee (Eurocodici, FEM e testi unici ACAI-CISI), mentre il calcolo strutturale viene messo a punto avvalendosi di programmi agli elementi finiti che consentono di individuare le condizioni critiche di questo tipo di strutture al variare di parametri principali, quali l’altezza, l’interasse dei correnti, il numero e la disposizione dei controventi.

Il progetto si basa sui seguenti punti fondamentali: (a) Scelta delle azioni di progetto o carichi (verticali ed orizzontali); (b) L’adozione di un modello meccanico della struttura in grado di descriverne con accuratezza il comportamento (statico e dinamico); (c) La scelta di un metodo di analisi in relazione alla tipologia della struttura; (d) L’esecuzione con esito positivo delle verifiche di resistenza, di stabilità e di compatibilità degli spostamenti; (e) L’adozione delle regole di dettaglio tali da assicurare caratteristiche di stabilità agli elementi e alla struttura nella sua globalità.
Le verifiche di stabilità sono volte soprattutto a scongiurare il pericolo della instabilità locale (local buckling) tipica delle sezioni in parete sottile sottoposte a compressione centrata o a pressoflessione. In tal senso ci si avvale di risultati sperimentali relativi a prove di compressione (stub column test) su provini estratti dai montanti della scaffalatura.

La finitura dei componenti
Tutte le strutture sono costruite perfettamente ed accuratamente controllate per verificare la rettilineità e le caratteristiche dimensionali.
I vari elementi strutturali possono essere zincati o verniciati.
Gli elementi zincati sono caratterizzati da una zincatura Z200, di 14 micron di zincatura per faccia ovvero 400 g/mq.
Gli elementi verniciati vengono sottoposti al seguente ciclo di lavorazione:

 • sgrassatura e fosfatazione
 • lavaggio
 • risciacquo con acqua di rete
 • risciacquo con acqua demineralizzata
 • asciugatura
 • verniciatura: le vernici utilizzate per la copertura dei prodotti sono del tipo a polvere, senza uso di solventi, atossiche (in quanto prive di metalli pesanti), non infiammabili ed ininfluenti alla reazione al fuoco, come classificate dal Decreto Ministeriale del 26/06/84 Allegato A 2.1.
 • passaggio in forno di cottura con permanenza di 30 minuti a 180 gradi °C.

Detti procedimenti avvengono in un impianto automatico continuo ed il materiale all’uscita viene imballato automaticamente.

Język polski
Flaga pl

Regały przemysłowe

Do produkcji części konstrukcyjnych naszych regałów wykorzystujemy materiały certyfikowane (zgodnie z normą UNI EN10204), jak poniżej:

 • Słupy: stal konstrukcyjna z dodatkiem niobu; jednostkowa, minimalna granica plastyczności 350 N/mm2. Produkt jest wytwarzany w procesach wytłaczania i kształtowania.
 • Stopy: stal konstrukcyjna; jednostkowa, minimalna granica plastyczności 235 N/mm2. Produkt jest wytwarzany w procesach wytłaczania, a następnie cynkowania.
 • Stężenia ukośne i poprzeczne: stal konstrukcyjna; jednostkowa, minimalna granica plastyczności 250 N/mm2. Produkt jest wytwarzany w procesie kształtowania.

W zakresie projektowania nasza firma korzysta z wyników eksperymentalnych testów przeprowadzanych w laboratorium Uniwersytetu w XXXX lub w innych oficjalnych laboratoriach, gdzie oceniana jest wytrzymałość elementów konstrukcyjnych i połączeniowych.
Projekt jest prowadzony zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm europejskich (kody europejskie, FEM oraz teksty jednolite ACAI-CISI), natomiast do obliczeń konstrukcyjnych wykorzystywane są metody elementów skończonych, umożliwiające wykrycie warunków krytycznych dla konstrukcji danego rodzaju, dla których zmieniane są główne parametry, takie jak wysokość, rozstaw trawersów, liczba i rozmieszczenie stężeń.

Projekt opiera się na następujących zasadach: (a) Wybór przeznaczenia projektu lub obciążeń (pionowych i poziomych); (b) Przyjęcie modelu mechanicznego konstrukcji, dokładnie opisującego jej zachowanie (statyczne i dynamiczne); (c) Wybór metody analizy, w zależności od rodzaju konstrukcji; (d) Przeprowadzenie (z wynikiem pozytywnym) testów wytrzymałości, stabilności i zgodności przesunięć; (e) Przyjęcie szczegółowych zasad zapewniających stabilność elementów i całej konstrukcji.
Kontrole stabilności są przeprowadzane przede wszystkim w celu wykluczenia zagrożenia wyboczenia miejscowego (local buckling), typowego dla przekrojów cienkościennych, narażonych na ściskanie lub na uginanie pod naciskiem. W tym celu wykorzystywane są doświadczalne wyniki prób ściskania (stub column test) przeprowadzanych na próbkach pozyskanych ze słupów regału.

Wykończenie komponentów
Wszystkie konstrukcje są starannie wykonane i dokładnie sprawdzone pod względem prostoliniowości oraz wymiarów.
Poszczególne elementy konstrukcyjne mogą być cynkowane lub lakierowane.
Elementy cynkowane mogą mieć powłokę cynkową wykonaną w klasie Z200, 14 mikronów na powierzchni czołowej, czyli 400 g/m2.
Następnie elementy malowane przechodzą poniższy cykl obróbczy:

 • odtłuszczanie i fosforanowanie
 • mycie
 • płukanie wodą sieciową
 • płukanie wodą demineralizowaną
 • suszenie
 • malowanie: do malowania wyrobów używane są lakiery proszkowe, niewymagające rozpuszczalników, nietoksyczne (ponieważ nie zawierają metali ciężkich), niepalne i niewchodzące w reakcje pod wpływem ognia, zgodnie z klasyfikacją Rozporządzenia ministra z 26.06.1984 r. Załącznik A 2.1.
 • suszenie piecowe trwające 30 minut w temperaturze 180 °C.

Wymienione etapy są wykonywane na automatycznej linii o pracy ciągłej, a gotowy materiał jest pakowany automatycznie.

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Oprawy oświetlenia awaryjnego
Instrukcja montażu i obsługi przeznaczona na rynek włoski
Przemysłowy pilot radiowy
Instrukcja obsługi przemysłowego pilota radiowego do sterowania żurawiem budowlanym
Świadectwo dla półfabrykantów z drewna
Świadectwo zgodności z wymogami dla półfabrykantów z klejonego warstwowo drewna sosnowego
Młyn z koszem obrotowym
Instrukcja młyna do ucierania lakierów, farb, past, itd.
Kategorie zaświadczeń SOA Część 2
Wykaz kategorii specjalnych oraz opis wybranych kategorii