Polityka prywatności

I. DEFINICJE

1. Administrator danych osobowych – Krystyna Maternia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EMKA Krystyna Maternia z siedzibą w Rzeszowie (35-607) ul. Generała Sowińskiego 2, NIP: 8132986692, REGON:691761070

2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4. Regulamin – Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych

Pozostałe definicje należy rozumieć tak jak w Regulaminie świadczenia usług tłumaczeń pisemnych i ustnych zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem www.krystynamaternia.com

II. CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe klientów przetwarzane są:

1) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

2) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

3) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 1. W przypadku przetwarzania danych, które klient wskazuje w formularzu wyceny, cele przetwarzania związane są:

1) z komunikacją z klientem w związku z jego wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza wyceny, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z klientem;

2) z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia; podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po usunięciu konta lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.
 2. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe klientów podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów praw
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem emkamaternia@interia.eu

III. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

1) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

2) prawo uzyskania kopii danych,

3) prawo do sprostowania,

4) prawo do usunięcia danych,

5) prawo do ograniczenia przetwarzania,

6) prawo do przenoszenia danych,

7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

8) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,

9) prawo wycofania zgody,

10) prawo do skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

 1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić w formie pisemnej na adres wskazany w Regulaminie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: emkamaternia@interia.eu
 2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

1) z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek,

2) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie,

3) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

 1. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 2. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

IV. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta niniejszej witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą klienta. Klient wyraża zgodę poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez klienta do przeglądania treści na stronie.
 2. Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję Narzędzia lub Ustawienia i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji klienta lub na swojej stronie internetowej.

V. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności z przyczyn technicznych, zmieniającego się prawa oraz rozszerzenia bądź zmiany świadczonych usług.

VI. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient może skontaktować się z Administratorem:

a) w formie pisemnej – adres korespondencyjny: EMKA Krystyna Maternia, ul. Sowińskiego 2, 35-607 Rzeszów

b) drogą korespondencji e-mail: emkamaternia@interia.eu

c) telefonicznie: +48 691 478889