Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia przez Krystynę Maternia prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EMKA Krystyna Maternia z siedzibą w Rzeszowie (35-607) ul. Generała Sowińskiego 2, NIP: 8132986692, REGON:691761070, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (zwana dalej Usługodawcą) usług na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, a także prawa i obowiązki Stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia.

2. Usługodawca świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie wniosku złożonego w formie określonej w poniższym ust. II oraz III.

3. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą doręczenia do Usługodawcy akceptacji szacunkowej wyceny usługi, (zwana dalej Wyceną). Akceptacja otrzymanej przez klienta wyceny, zwana będzie dalej Zamówieniem.

4. Zamówienie powinno zawierać m.in. imię i nazwisko klienta (dotyczy osób fizycznych) lub nazwę klienta (dotyczy osób prawnych), rodzaj tłumaczenia, język lub języki docelowe, oczekiwany termin realizacji usługi, warunki dostarczenia tłumaczenia, oświadczenie klienta o zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu go, osobę do kontaktu po stronie klienta w wypadku pytań związanych z Zamówieniem. Ponadto, Zamówienie musi zawierać dane klienta niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym pełną nazwę, adres siedziby, NIP klienta.

5. Za klienta uważa się osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną mająca odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 maja 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o wykonanie zleconego tłumaczenia. Klientem może być również konsument tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o wykonanie zleconego tłumaczenia z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. TŁUMACZENIA PISEMNE

1. Zamówienie tłumaczenia pisemnego należy złożyć w drodze korespondencji e-mail na adres: emkamaternia@interia.eu lub poprzez formularz Wyceny dostępny na stronie internetowej Usługodawcy www.krystynamaternia.com

2. Usługodawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia oraz ustalić z klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia w formie Wyceny, przesłanej klientowi pocztą elektroniczną, na wskazany przez klienta adres.

3. Usługodawca odeśle tłumaczenie pisemne w sposób uzgodniony z klientem tj. przesyłką pocztową/kurierską lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez klienta.

4. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego musi zostać złożone drogą korespondencji e-mail za potwierdzeniem odbioru na adres: emkamaternia@interia.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny: EMKA Krystyna Maternia, ul. Sowińskiego 2, 35-607 Rzeszów.

5. W przypadku anulowania Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych, klient zostanie obciążony kosztami odpowiadającymi proporcjonalnej części zrealizowanego Zamówienia w postaci ilości tekstu przetłumaczonego do chwili otrzymania przez Usługodawcę anulowania Zamówienia. Usługodawca przesyła klientowi przetłumaczony tekst, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na adres mailowy wskazany przez klienta. Klient nie może anulować Zamówienia w ostatnim dniu jego realizacji.

6. Do okresu realizacji tłumaczenia pisemnego nie są wliczane soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy.

7. W przypadku braku potwierdzenia przez klienta otrzymania Zamówienia przesłanego drogą elektroniczną, Zamówienie uważa się za dostarczone z chwilą upływu 24 godzin od przesłania przez Usługodawcę wykonanego tłumaczenia na adres mailowy wskazany przez klienta.

III. TŁUMACZENIA USTNE

1. Zamówienie tłumaczenia ustnego należy złożyć w drodze korespondencji e-mail na adres: emkamaternia@interia.eu lub poprzez formularz Wyceny dostępny na stronie internetowej Usługodawcy www.krystynamaternia.com

2. Usługodawca jest zobowiązany ustalić z klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia ustnego w formie Wyceny, przesłanej klientowi pocztą elektroniczną na wskazany przez klienta adres.

3. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia ustnego musi zostać złożone drogą korespondencji e-mail za potwierdzeniem odbioru na adres: emkamaternia@interia.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny: EMKA Krystyna Maternia, ul. Sowińskiego 2, 35-607 Rzeszów.

4. W wypadku anulowania przez klienta Zamówienia w terminie 72 godzin przed umówionym terminem wykonania tłumaczenia ustnego, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy stawki dziennej za każdy dzień tłumaczenia, wskazanej w Wycenie, o której mowa w ust. III pkt. 2.

5. W przypadku anulowania przez klienta Zamówienia na wykonanie tłumaczeń ustnych w ciągu 24 godzin od czasu złożenia Zamówienia, klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

6. Czas pracy Usługodawcy liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia ustnego, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu ustnym (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z klientem).

7. Jednostką rozliczeniową pracy tłumacza ustnego jest blok (blok składa się z 4 godzin), jednakże ta informacja uwzględniana jest w Wycenie dla klienta.

8. Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych świadczone są poza miejscem zamieszkania Usługodawcy, klient jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia Usługodawcy.

9. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 100%.

IV. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanego Zamówienia w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia tłumaczenia tj. dostarczenia pisemnego tłumaczenia na adres wskazany przez klienta, zwolnienia Usługodawcy przez klienta z wykonywanego tłumaczenia ustnego lub wraz z upływem czasu na który zostało zamówione tłumaczenie ustne.

2. Reklamacja, aby była skuteczna, powinna być należycie uzasadniona. Należy podać przy tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację. Uzasadnienie powinno zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń oraz zaznaczenie popełnionych błędów.

3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Usługodawca nieodpłatnie dokonuje poprawy tłumaczenia. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak i również od ilości wskazanych i uzasadnionych błędów. Jest on ustalany indywidualnie do każdego Zamówienia.

4. Niezgłoszenie reklamacji w terminie określonym w pkt. 1 powyżej, uznaje się za utratę możliwości kwestionowania tłumaczenia przez klienta.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do wartości Wyceny Zamówienia.

6. Złożenie reklamacji nie jest podstawą do odmowy zapłaty należności za tłumaczenie. Nie może w żaden sposób również mieć wpływu na wysokość zapłaty ani jej termin.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.

8. Usługodawca zastrzega, iż reklamacja nie może też dotyczyć terminologii żargonowej, stosowanej przez klienta, pod warunkiem, że klient nie przysłał glosariusza z wymaganą terminologią.

9. W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których klient nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, Usługodawca nie jest zobowiązany do odtwarzania tych elementów w tłumaczeniu. Usługodawca uzgadnia jednak z klientem taki sposób realizacji tłumaczenia, który pozwoli klientowi przyporządkować poszczególne fragmenty tekstu umieszczone na rysunku, schemacie, wykresie itp. odpowiedniemu tekstowi w tłumaczeniu.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych, niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a. pisemnie na adres: EMKA Krystyna Maternia, ul. Sowińskiego 2, 35-607 Rzeszów

b. drogą korespondencji e-mail na adres: emkamaternia@interia.eu

4. Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, określonego w ust. I pkt. 3 Regulaminu

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientom niebędącym konsumentami.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Zamówienie. Niniejszym Usługodawca informuje konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Zamówienia przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, w rozumieniu art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.

8. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, konsument, który odstępuje od umowy przed wykonaniem Zamówienia, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

9. W wypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy świadczenia tłumaczenia ustnego w terminie 72 godzin przed umówionym terminem wykonania tłumaczenia ustnego, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy stawki dziennej za każdy dzień tłumaczenia, wskazanej w Wycenie, o której mowa w ust. III pkt. 2.

VI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Usługodawcą umowy,

b. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VII. PŁATNOŚĆ

1. Z tytułu zrealizowanego Zamówienia, klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury w terminie ustalonym przez Usługodawcę.

2. Płatności będą realizowane w formie przelewu bankowego na konto bankowe Usługodawcy wskazane na fakturze, przy czym Usługodawca zobowiązany jest wysłać fakturę drogą elektroniczną, natomiast na wyraźne życzenie klienta listem zwykłym/priorytetowym na wskazany przez niego adres.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia do klienta z prośbą o dokonanie przedpłaty za tłumaczenie jeszcze przed rozpoczęciem Zamówienia. Wysokość przedpłaty uzależniona będzie od wysokości kwoty podanej w Wycenie.

VIII. POUFNOŚĆ
Wszystkie dokumenty źródłowe, materiały pomocnicze, gotowe tłumaczenie, a także ustne informacje udzielone przez klienta są traktowane przez Usługodawcę jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).

IX. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych klientów jest Krystyna Maternia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EMKA Krystyna Maternia z siedzibą w Rzeszowie (35-607) ul. Generała Sowińskiego 2.

2. Administrator danych przetwarza dane klientów w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności strony internatowej www.krystynamaternia.com oraz w celu kontaktu niezbędnego do Wyceny oraz realizacji Zamówienia.

3. Szczegółowe informacje o czasie przetwarzania danych osobowych, uzasadnionym interesie Administratora, realizacji praw podmiotów danych osobowych, w tym prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem www.krystynamaternia.com

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.krystynamaternia.com Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej www.krystynamaternia.com o ile nie zastrzeżono inaczej.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

4. W przypadku sporu wynikającego z niniejszego Regulaminu, Usługodawca oraz klient postanawiają prowadzić w pierwszej kolejności negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.