Terms and Conditions

GENERAL PROVISIONS

These Terms and Conditions set out the terms and conditions for the provision of services to natural persons and legal entities by Krystyna Maternia, operating under the business name EMKA Krystyna Maternia with its registered office in Rzeszów (35-607), ul. Sowińskiego 2, Tax Identification Number (NIP): 8132986692, Business Identification Number (REGON): 5491799070, entered into the Central Register and Information on Business Activity by the Minister of Economy (hereinafter referred to as "the Service Provider"), as well as the rights and obligations of the Parties to the agreement for the provision of translation and interpretation services.

The Service Provider shall provide translation and interpreting services on the basis of a request submitted in the form set out in paragraphs II and III below.

An agreement to perform a translation/interpretation is concluded at the moment of delivery to the Service Provider of an acceptance of an estimate of the service (hereinafter referred to as the Quote). Acceptance of the quote received by the Client shall be hereinafter referred to as the Order.

An Order shall contain the first and last name of the Client (in the case of natural persons) or the Client's full name (in the case of legal persons), the type of translation, the target language(s), the expected date of completion of the service, the terms and conditions of delivery of the translation, the Client's declaration that he/she has read and accepts these Terms and Conditions, the contact person on the Client's side in the event of questions related to the Order. In addition, the Order must contain the customer's data necessary for the issuance of a VAT invoice, including the customer's full name, business address and Tax Identification Number.

A client shall be deemed to be a natural person possessing full legal capacity, a legal person or an organisational unit not possessing legal personality but possessing legal capacity having, respectively, its registered office or place of residence in the territory of the Republic of Poland, as well as a natural person who is not a Polish citizen and a foreign entrepreneur within the meaning of the Act of 6 May 2018 on the principles of participation of foreign entrepreneurs and other foreign persons in economic turnover in the territory of the Republic of Poland, who has concluded or intends to conclude a contract for the performance of an ordered translation. A client may also be a consumer, i.e. a natural person having full legal capacity, who has concluded or intends to conclude a contract for the performance of an ordered translation with the Service Provider not directly related to his/her economic or professional activity.

TRANSLATION SERVICE

A translation order should be placed by e-mail to: emkamaternia@interia.eu or by using the Quotation form available on the Provider's website www.krystynamaternia.com

The Service Provider shall confirm receipt of the documents to be translated and agree with the Client on the date and estimated cost of the translation in the form of a Quote, sent to the Client by e-mail, to the address indicated by the Client.

The Service Provider will send the translation in the manner agreed with the Client, i.e. by post/courier or by e-mail to the address indicated by the Client..

Cancellation of a translation order must be made by e-mail with acknowledgement of receipt to the e-mail address: emkamaternia@interia.eu or in writing to the postal address: EMKA Krystyna Maternia, ul. Sowińskiego 2, 35-607 Rzeszów.

In the event of cancellation of an Order for translation, the client will be charged the costs corresponding to the proportional part of the completed Order in the form of the amount of text translated up to the moment the Service Provider receives the cancellation of the Order. The Service Provider shall send the translated text referred to in the preceding sentence to the Client at the e-mail address indicated by the Client. The customer may not cancel the Order on the last day of its execution.

Saturdays, Sundays and public holidays are not included in the period of completion of a translation.

If the Client fails to confirm receipt of an Order sent electronically, the Order shall be deemed delivered 24 hours after the Service Provider sends the completed translation to the e-mail address provided by the Client.

TŁUMACZENIA USTNE

Zamówienie tłumaczenia ustnego należy złożyć w drodze korespondencji e-mail na adres: emkamaternia@interia.eu lub poprzez formularz Wyceny dostępny na stronie internetowej Usługodawcy www.krystynamaternia.com

Usługodawca jest zobowiązany ustalić z klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia ustnego w formie Wyceny, przesłanej klientowi pocztą elektroniczną na wskazany przez klienta adres.

Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia ustnego musi zostać złożone drogą korespondencji e-mail za potwierdzeniem odbioru na adres: emkamaternia@interia.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny: EMKA Krystyna Maternia, ul. Sowińskiego 2, 35-607 Rzeszów.

W wypadku anulowania przez klienta Zamówienia w terminie 72 godzin przed umówionym terminem wykonania tłumaczenia ustnego, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy stawki dziennej za każdy dzień tłumaczenia, wskazanej w Wycenie, o której mowa w ust. III pkt. 2.

W przypadku anulowania przez klienta Zamówienia na wykonanie tłumaczeń ustnych w ciągu 24 godzin od czasu złożenia Zamówienia, klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

Czas pracy Usługodawcy liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia ustnego, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu ustnym (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z klientem).

Jednostką rozliczeniową pracy tłumacza ustnego jest blok (blok składa się z 4 godzin), jednakże ta informacja uwzględniana jest w Wycenie dla klienta.

Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych świadczone są poza miejscem zamieszkania Usługodawcy, klient jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia Usługodawcy.

Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 100%.

REKLAMACJE

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanego Zamówienia w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia tłumaczenia tj. dostarczenia pisemnego tłumaczenia na adres wskazany przez klienta, zwolnienia Usługodawcy przez klienta z wykonywanego tłumaczenia ustnego lub wraz z upływem czasu na który zostało zamówione tłumaczenie ustne.

Reklamacja, aby była skuteczna, powinna być należycie uzasadniona. Należy podać przy tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację. Uzasadnienie powinno zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń oraz zaznaczenie popełnionych błędów.

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Usługodawca nieodpłatnie dokonuje poprawy tłumaczenia. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak i również od ilości wskazanych i uzasadnionych błędów. Jest on ustalany indywidualnie do każdego Zamówienia.

Niezgłoszenie reklamacji w terminie określonym w pkt. 1 powyżej, uznaje się za utratę możliwości kwestionowania tłumaczenia przez klienta.

Odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do wartości Wyceny Zamówienia.

Złożenie reklamacji nie jest podstawą do odmowy zapłaty należności za tłumaczenie. Nie może w żaden sposób również mieć wpływu na wysokość zapłaty ani jej termin.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.

Usługodawca zastrzega, iż reklamacja nie może też dotyczyć terminologii żargonowej, stosowanej przez klienta, pod warunkiem, że klient nie przysłał glosariusza z wymaganą terminologią.

W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których klient nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, Usługodawca nie jest zobowiązany do odtwarzania tych elementów w tłumaczeniu. Usługodawca uzgadnia jednak z klientem taki sposób realizacji tłumaczenia, który pozwoli klientowi przyporządkować poszczególne fragmenty tekstu umieszczone na rysunku, schemacie, wykresie itp. odpowiedniemu tekstowi w tłumaczeniu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych, niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

pisemnie na adres: EMKA Krystyna Maternia, ul. Sowińskiego 2, 35-607 Rzeszów

drogą korespondencji e-mail na adres: emkamaternia@interia.eu

Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, określonego w ust. I pkt. 3 Regulaminu

Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientom niebędącym konsumentami.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Zamówienie. Niniejszym Usługodawca informuje konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Zamówienia przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, w rozumieniu art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, konsument, który odstępuje od umowy przed wykonaniem Zamówienia, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

W wypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy świadczenia tłumaczenia ustnego w terminie 72 godzin przed umówionym terminem wykonania tłumaczenia ustnego, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy stawki dziennej za każdy dzień tłumaczenia, wskazanej w Wycenie, o której mowa w ust. III pkt. 2.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Usługodawcą umowy,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

PŁATNOŚĆ

Z tytułu zrealizowanego Zamówienia, klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury w terminie ustalonym przez Usługodawcę.

Płatności będą realizowane w formie przelewu bankowego na konto bankowe Usługodawcy wskazane na fakturze, przy czym Usługodawca zobowiązany jest wysłać fakturę drogą elektroniczną, natomiast na wyraźne życzenie klienta listem zwykłym/priorytetowym na wskazany przez niego adres.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia do klienta z prośbą o dokonanie przedpłaty za tłumaczenie jeszcze przed rozpoczęciem Zamówienia. Wysokość przedpłaty uzależniona będzie od wysokości kwoty podanej w Wycenie.

POUFNOŚĆ
Wszystkie dokumenty źródłowe, materiały pomocnicze, gotowe tłumaczenie, a także ustne informacje udzielone przez klienta są traktowane przez Usługodawcę jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).

DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych klientów jest Krystyna Maternia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EMKA Krystyna Maternia z siedzibą w Rzeszowie (35-607) ul. Generała Sowińskiego 2.

Administrator danych przetwarza dane klientów w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności strony internatowej www.krystynamaternia.com oraz w celu kontaktu niezbędnego do Wyceny oraz realizacji Zamówienia.

Szczegółowe informacje o czasie przetwarzania danych osobowych, uzasadnionym interesie Administratora, realizacji praw podmiotów danych osobowych, w tym prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem www.krystynamaternia.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.krystynamaternia.com Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej www.krystynamaternia.com o ile nie zastrzeżono inaczej.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

W przypadku sporu wynikającego z niniejszego Regulaminu, Usługodawca oraz klient postanawiają prowadzić w pierwszej kolejności negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.