Oprawy oświetlenia awaryjnego

Fragment instrukcji montażu i obsługi oprawy oświetlenia awaryjnego produkcji polskiej, przeznaczonej do sprzedaży na rynku włoskim.

Moje tłumaczenie na język włoski, dostarczone w jakości native speaker.

Język polski
Flaga pl

Wskazówki bezpieczeństwa

  • Zarówno podczas instalacji jak i użytkowania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa jak również ogólnie uznanych zasad i reguł techniki.
  • Zasilanie sieciowe oraz akumulator muszą być bezwzględnie odłączone przed każdą pracą instalacyjną bądź serwisową oprawy.
  • Przed włączeniem oprawy do użytkowania należy upewnić się czy w obudowie oprawy nie występują ciała obce powstałe podczas instalacji, a jeśli występują usunąć je.
  • Oprawę należy użytkować nieuszkodzoną i zgodnie ze specyfikacją.
  • Wszelkie czynności montażowe i serwisowe mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany, posiadający odpowiednie uprawnienia i odpowiednio przeszkolony personel.

Oprawa oświetlenia awaryjnego należy do grupy osprzętu przeciwpożarowego stąd podlega pod odpowiednie krajowe normy i przepisy.

Lingua italiana
Flaga it

Indicazioni di sicurezza

  • Durante l’installazione dell’apparecchio e durante il suo utilizzo attenersi alle leggi di sicurezza locali e alle norme e regole di tecnica vigenti.
  • L’alimentazione elettrica e la batteria devono essere tassativamente sezionati prima di qualsiasi intervento di installazione o manutenzione dell’apparecchio.
  • Prima di iniziare l’utilizzo dell’apparecchio assicurarsi che dentro il corpo dell’apparecchio non siano rimasti oggetti estranei lasciati durante l’installazione e, se necessario, eliminarli.
  • L’apparecchio in uso deve essere integro e utilizzato conformemente alle specifiche.
  • Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati soltanto da un personale qualificato, adeguatamente autorizzato e formato.

L’apparecchio di illuminazione di emergenza fa parte del gruppo di dispositivi antincendio e per questo motivo è soggetto alle relative norme e leggi nazionali.

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Przemysłowy pilot radiowy
Instrukcja obsługi przemysłowego pilota radiowego do sterowania żurawiem budowlanym
Świadectwo dla półfabrykantów z drewna
Świadectwo zgodności z wymogami dla półfabrykantów z klejonego warstwowo drewna sosnowego
Młyn z koszem obrotowym
Instrukcja młyna do ucierania lakierów, farb, past, itd.
Kategorie zaświadczeń SOA Część 2
Wykaz kategorii specjalnych oraz opis wybranych kategorii
Kategorie zaświadczeń SOA Część 1
Syntetyczny opis robót z kategorii certyfikatu SOA