Kategorie zaświadczeń SOA Część 1

SOA to włoski certyfikat kwalifikujący przedsiębiorstwa do uczestnictwa w przetargach publicznych. Obejmuje różne kategorie robót ogólnych, wymienionych w tym tekście paralelnym. Tekst zawiera również opis trzech wybranych kategorii.

Kombinacja tłumaczeniowa: włoski > polski (Część 1)

Lingua italiana
Flaga it

Le categorie dell’attestazione SOA

LE CATEGORIE DELL’ATTESTAZIONE SOA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

CATEGORIE GENERALI

OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni mobili sottoposti a tutela
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG 5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

DESCRIZIONI DELLE CATEGORIE

OG 1
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 3
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 10
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

Język polski
Flaga pl

Kategorie zaświadczeń SOA

KATEGORIE ZAŚWIADCZEŃ SOA
SYNTETYCZNY OPIS ROBÓT

KATEGORIE OGÓLNE

OG 1 Budownictwo cywilne i przemysłowe
OG 2 Odnawianie i konserwacja nieruchomości podlegających ochronie
OG 3 Drogi, autostrady, mosty, wiadukty, linie kolejowe i linie podziemne
OG 4 Podziemne dzieła sztuki
OG 5 Zapory wodne
OG 6 Wodociągi, gazociągi, ropociągi, instalacje do nawadniania i odprowadzania wód
OG 7 Roboty morskie i pogłębianie
OG 8 Roboty rzeczne, zabezpieczenie przed powodziami, gospodarka wodna i osuszanie
OG 9 Instalacje do produkcji energii elektrycznej
OG 10 Instalacje do transformacji wysokiego/średniego napięcia oraz do dystrybucji energii elektrycznej pod postacią prądu przemiennego i stałego oraz instalacje oświetlenia publicznego
OG 11 Instalacje techniczne
OG 12 Roboty i systemy rekultywacyjne i ochrony środowiska
OG 13 Roboty z zakresu inżynierii środowiska

OPISY KATEGORII

OG 1
Budowa, konserwacja bądź remont obiektów budowlanych punktowych, koniecznych do prowadzenia wszelkiej bezpośredniej bądź pośredniej działalności ludzkiej, obejmuje wszelkie niezbędne konstrukcje, instalacje elektromechaniczne, elektryczne, telefoniczne i elektroniczne oraz wszelkiego rodzaju wykończenia, a także ewentualnie powiązane z tym roboty dodatkowe i uzupełniające.
Obejmuje na przykład budynki mieszkaniowe, zakłady karne, szkoły, koszary, urzędy i biura, teatry, stadiony, budynki przemysłowe, budowle parkingowe, stacje kolejowe i stacje kolei podziemnych, budynki lotnisk, a także wszelkie budowle specjalne z żelbetu, zwykłego lub sprężonego, betonu wylewanego na miejscu, sklepień niewzmocnionych, kopuł, wież ciśnień, silosów i wysokich budynków o skomplikowanej i charakterystycznej konstrukcji

OG 3
Budowa, konserwacja bądź remont w zakresie obiektów sieciowych, koniecznych do zapewnienia ruchu kołowego, kolejowego bądź powietrznego, niezależnie od stopnia ich ważności, wraz z wszelkimi związanymi z tym robotami dodatkowymi lub uzupełniającymi, także w zakresie obiektów punktowych, uzbrojenia kolejowego, a także wszystkich instalacji automatycznych, elektromechanicznych, elektrycznych, telefonicznych, elektronicznych i dotyczących trakcji elektrycznej, koniecznych by zapewnić właściwy poziom usług dla użytkownika pod względem użytkowania, informacji, bezpieczeństwa i obsługi.
Obejmuje na przykład drogi, niezależnie od stopnia ich ważności, autostrady, drogi krajowe, włącznie z robotami wykonywanymi na obiektach punktowych, takimi jak nawierzchnie specjalistyczne, sztuczne tunele, węzły w poziomie drogi i węzły wielopoziomowe, parkingi jednopoziomowe, roboty w zakresie umocnień zboczy, nasypy, krajowe i lokalne linie kolejowe, linie podziemne, koleje linowo-terenowe, linie tramwajowe o różnych parametrach technicznych, samolotowe pasy startowe oraz stanowiska startowe w portach śmigłowcowych, stacje, nawierzchnie wykonane z materiałów specjalnych, naturalnych i sztucznych, jak też mosty, również te o złożonych parametrach technicznych, wykonane ze stali, żelbetu zwykłego lub sprężonego, z prefabrykatów lub wylewane na miejscu.

OG 10
Budowa, konserwacja bądź remont obiektów sieciowych, koniecznych do dystrybucji wysokiego i średniego napięcia oraz do transformacji i dystrybucji niskiego napięcia do końcowego użytkownika energii elektrycznej, wraz z wszelkimi związanymi z tym robotami murarskimi, dodatkowymi i uzupełniającymi, o charakterze punktowym lub sieciowym, oraz budowy, konserwacji bądź remontów instalacji oświetlenia publicznego, realizowanych na zewnątrz budynków.
Obejmuje na przykład agregaty i transformatory, słupy wysokiego napięcia konieczne do przesyłu i dystrybucji napięcia każdego typu, dostawę i poprowadzenie kabli napięciowych do każdej liczby faz na słupach wysokiego napięcia lub pod ziemią, dostawę oraz wykonanie wyposażonych kanałów oraz kabli napięciowych, jak też instalacji oświetlenia publicznego w portach, na wiaduktach, w tunelach, przy drogach, autostradach oraz na parkingach.

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Oprawy oświetlenia awaryjnego
Instrukcja montażu i obsługi przeznaczona na rynek włoski
Przemysłowy pilot radiowy
Instrukcja obsługi przemysłowego pilota radiowego do sterowania żurawiem budowlanym
Świadectwo dla półfabrykantów z drewna
Świadectwo zgodności z wymogami dla półfabrykantów z klejonego warstwowo drewna sosnowego
Młyn z koszem obrotowym
Instrukcja młyna do ucierania lakierów, farb, past, itd.
Kategorie zaświadczeń SOA Część 2
Wykaz kategorii specjalnych oraz opis wybranych kategorii