Kategorie zaświadczeń SOA Część 2

SOA to włoski certyfikat kwalifikujący przedsiębiorstwa do uczestnictwa w przetargach publicznych. Ten tekst paralelny obejmuje wykaz kategorii specjalnych dla robót oraz opisy czterech wybranych kategorii.

Kombinacja tłumaczeniowa: włoski > polski (Część 2)

Lingua italiana
Flaga it

Le categorie dell’attestazione SOA

LE CATEGORIE DELL’ATTESTAZIONE SOA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

CATEGORIE SPECIALIZZATE

OS 1 Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8 Opere di impermeabilizzazione
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS 15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B Componenti per facciate continue
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS 20-A Rilevamenti topografici
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 25 Scavi archeologici
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 Impianti per la trazione elettrica
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 29 Armamento ferroviario
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

DESCRIZIONI DELLE CATEGORIE SPECIALIZZATE

OS 4
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 12-B
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

OS 21
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionantI. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 31
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

Język polski
Flaga pl

Kategorie zaświadczeń SOA

KATEGORIE ZAŚWIADCZEŃ SOA
SYNTETYCZNY OPIS ROBÓT

KATEGORIE SPECJALISTYCZNE

OS 1 Roboty ziemne
OS 2-A Zdobione powierzchnie nieruchomości zaliczanych do dziedzictwa kulturalnego i ruchome dobra kultury o walorach historycznych, artystycznych, archeologicznych i etnograficzno-antropologicznych
OS 2-B Ruchome dobra kultury o walorach archiwalnych i księgarskich
OS 3 Instalacje wodno-kanalizacyjne, kuchnie, pralnie
OS 4 Elektromechaniczne systemy transportowe
OS 5 Systemy pneumatyczne i antywłamaniowe
OS 6 Roboty wykończeniowe obiektów ogólnych wykonanych z drewna, tworzyw sztucznych, metalu i szkła
OS 7 Roboty wykończeniowe obiektów budowlanych i technicznych
OS 8 Roboty izolacyjne i uszczelnienia
OS 9 Instalacje do sygnalizacji świetlnej i bezpieczeństwa ruchu
OS 10 Oznakowania drogowe, z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej
OS 11 Specjalistyczny sprzęt konstrukcyjny
OS 12-A Bariery i zabezpieczenia drogowe
OS 12-B Bariery zabezpieczające przed kamieniami, śniegiem i tym podobnymi zagrożeniami
OS 13 Prefabrykowane konstrukcje z żelbetu
OS 14 Systemy do utylizacji i odzyskiwania odpadów
OS 15 Oczyszczanie wód morskich, jeziornych i rzecznych
OS 16 Systemy dla elektrowni
OS 17 Linie telefoniczne i systemy telefonii
OS 18-A Elementy konstrukcyjne ze stali
OS 18-B Elementy do ścian osłonowych
OS 19 Urządzenia do sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych
OS 20-A Pomiary topograficzne
OS 20-B Badania geologiczne
OS 21 Specjalistyczne roboty konstrukcyjne
OS 22 Instalacje do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
OS 23 Roboty rozbiórkowe
OS 24 Zieleń miejska i urządzanie przestrzeni miejskich
OS 25 Archeologiczne prace ziemne
OS 26 Specjalistyczne nawierzchnie i nadbudowy
OS 27 Systemy trakcji elektrycznej
OS 28 Systemy grzewcze i klimatyzacyjne
OS 29 Zbrojenia kolejowe
OS 30 Wewnętrzne instalacje elektryczne, telefoniczne, radiowo-telefoniczne i telewizyjne
OS 31 Systemy do robót wysokościowych
OS 32 Konstrukcje drewniane
OS 33 Zadaszenia specjalne
OS 34 Systemy wygłuszania hałasu w ruchu drogowym i kolejowym
OS 35 Prace o niewielkim wpływie na środowisko

OPISY KATEGORII SPECJALNYCH

OS 4
Dotyczy dostawy, montażu, konserwacji bądź remontów systemów transportowych, wind, schodów ruchomych, instalacji dźwignicowych i transportowych, wraz z wszelkimi związanymi z tym robotami murarskimi, dodatkowymi lub uzupełniającymi, wykonywanych w obiektach ogólnych, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie budowy.

OS 12-B
Dotyczy dostawy, zainstalowania, konserwacji bądź remontów barier zabezpieczających przed kamieniami oraz podobnymi zagrożeniami, których zadaniem jest ukierunkowanie spadających kamieni i lawin oraz zabezpieczenie przed nimi, z uwzględnieniem prac obejmujących techniki alpinistyczne.

OS 21
Dotyczy budowy konstrukcji, których funkcją jest przenoszenie obciążeń obiektów stojących na podłożu niedostosowanych do ich masy, konstrukcji, których funkcją jest zapewnienie podłożom takich parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych, które zapewnią tym obiektom stabilność i zabezpieczą przed trudnościami natury geologicznej oraz prac zabezpieczających istniejące i działające konstrukcje przed zagrożeniami sejsmicznymi. Obejmuje na przykład postawienie wszelkich słupów, fundamentów, palisad oraz specjalnych ścian wsporczych, systemy kotwienia, prace prowadzone w celu przywrócenia stateczności konstrukcji, studnie, prace stabilizujące zbocza oraz roboty specjalne prowadzone w celu osuszenia, uszczelnienia oraz umocnienia terenu.

OS 31
Dotyczy dostawy, montażu, konserwacji bądź remontu systemów i sprzętu dźwignicowego i transportowego, wraz z wszelkimi związanymi z tym robotami murarskimi, dodatkowymi lub uzupełniającymi, o charakterze punktowym lub sieciowym, takich jak linie trolejbusowe, kolejki linowe, wyciągi narciarskie, żurawie oraz podobne.

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Oprawy oświetlenia awaryjnego
Instrukcja montażu i obsługi przeznaczona na rynek włoski
Przemysłowy pilot radiowy
Instrukcja obsługi przemysłowego pilota radiowego do sterowania żurawiem budowlanym
Świadectwo dla półfabrykantów z drewna
Świadectwo zgodności z wymogami dla półfabrykantów z klejonego warstwowo drewna sosnowego
Młyn z koszem obrotowym
Instrukcja młyna do ucierania lakierów, farb, past, itd.
Kategorie zaświadczeń SOA Część 1
Syntetyczny opis robót z kategorii certyfikatu SOA