Młyn z koszem obrotowym

Fragment instrukcji obsługi i konserwacji młyna do ucierania farb rozpuszczalnikowych i wodnych, past pigmentowych, preparatów przeciwpasożytniczych itp.

Kombinacja tłumaczenia: włoski > polski

Lingua italiana
Flaga it

Mulino ad immersione

SPECIFICHE TECNICHE

Il XXX è un dispositivo progettato per la macinazione di diverse sostanze solide in fase liquida in seguito chiamate genericamente “batch”.

La tecnologia della macinazione consiste nell’immersione nel batch di un apposito cestello rotante con delle microsfere di zirconio. L’alta forza macinante, l’autopulizia ed altri accorgimenti progettuali fanno di questo dispositivo quanto di più avanzato sia oggi disponibile sul mercato.

Il funzionamento del mulino è basato su un principio che consiste nella centrifugazione del batch in presenza di microsfere che, poste in rotazione ed agitazione per la presenza di elementi interni generatori di turbolenza, provocano la dispersione e la macinazione. Il più importante elemento innovativo è stato quello di realizzare una macchina ove è l’elemento macinante che entra nel batch; ciò al fine di ottenere effettivi vantaggi in termini di velocità di lavorazione, lavaggi e conseguente smaltimento dei residui.

Nella parte superiore della macchina sono montati il motore elettrico trifase collegato tramite cinghia all’albero rotante ed il sistema frenante. L’albero del cestello rotante è progettato come un albero cavo al cui interno c’è un albero indipendente dal primo al quale è fissato il disco di macinazione. La vasca contenente il prodotto da macinare è messa in posizione e fissata attraverso bracci di fissaggio montati sul blocco di sostegno. L’unità idraulica è integrata con la macchina e completamente preassemblata.

Tutte le funzioni della macchina sono gestite da un quadro di comando, su cui sono allocati pulsanti, interruttori di comando e un display. Il mulino è controllato e gestito da un PLC.

PREPARAZIONE
1. Controllare il livello del lubrificante della tenuta all’interno dell’asse rotante.
2. Installare sul cestello rotante le tre alette d’agitazione, fornite con la macchina, se la viscosità del prodotto lo richiede.
3. Posizionare e bloccare la vasca di macinazione contenente il prodotto tramite gli appositi bracci regolabili.
4. Abbassare coperchio fisso fino a battuta sulla vasca
5. Collegare la vasca alla messa a terra.
6. Connettere l’acqua di raffreddamento alla vasca ed al condensatore di vapori.
7. Posizionare il selettore S13 nella posizione MACINAZIONE ON.
8. Immergere il cestello del mulino nell’impasto predisperso ed avviare lentamente la macchina fintanto che l’aria contenuta nel cestello sia espulsa ed emerga in superficie. Aumentare il numero dei giri fintanto che il vortice non superi il diametro superiore del cestello. Il numero di giri ottimale per ogni tipo d’impasto sarà frutto dell’esperienza personale e verrà valutato in rapporto alla viscosità e quantità dell’impasto stesso.

MACINAZIONE
1. Osservare il flusso del prodotto ed il vortice. Al fine di ottenere una macinazione omogenea è necessario che si noti il movimento del prodotto anche sulle pareti della vasca.

Nota: La velocità di operazione dipende dalla viscosità e dal flusso caratteristico del prodotto; è pertanto necessario basarsi sull’esperienza per regolarla al valore ottimale.

2. Chiudere il coperchio della vasca. Il solvente condensato, contenuto nel prodotto da macinare, scorre sull’albero e sulle pareti della vasca producendo un effetto di autopulizia.

TERMINE DELLA LAVORAZIONE
Al termine della lavorazione la macchina automaticamente ridurrà la velocità a 180 giri al minuto per 4 minuti per consentire il raffreddamento graduale dell’apparato macinante. Poi procedere come segue:

1. Dopo l’arresto, per agevolare la pulizia della macchina ed evitare sprechi e depositi, il cestello, fatto emergere al di sopra del livello del prodotto trattato ma tenuto entro la sagoma della vasca, va fatto girare ad alta velocità con il selettore S13 posizionato su MACINAZIONE OFF in modo che si svuoti del suo contenuto.
2. Spegnere la macchina e sollevare il cestello al di sopra del bordo della vasca in modo da poter rimuovere la vasca stessa.
3. Procedere quindi al lavaggio come indicato al punto a.b.c.
4. Dopo ogni macinazione è buona norma controllare il consumo delle sfere di macinazione e se necessario aggiungerne.

Język polski
Flaga pl

Młyn z koszem obrotowym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

XXX to urządzenie zaprojektowane do ucierania różnych substancji stałych w płynnym medium, nazywanych dalej ogólnie „wsadem”.

Technologia ucierania polega na zanurzeniu we wsadzie specjalnego kosza obrotowego z cyrkonowymi kuleczkami, tzw. mielnikami. Wysoka siła mielenia, samoczynne czyszczenie oraz inne rozwiązania projektowe czynią z tego urządzenia najbardziej zaawansowane z dostępnych dziś na rynku.

Praca młyna opiera się na zasadzie polegającej na odwirowaniu wsadu wraz z mielnikami, które – obracając się i trzęsąc w powodu zastosowania wewnętrznych elementów wytwarzających drgania – powodują dyspersję i mielenie. Najważniejszym, innowacyjnym elementem jest tutaj fakt wyprodukowania maszyny, w której element ucierający wchodzi do wsadu. Ma to na celu uzyskanie korzyści pod względem prędkości pracy, mycia oraz usuwania resztek.

Na górze maszyny znajduje się trójfazowy silnik elektryczny, połączony paskiem z wałem obrotowym oraz układ hamowania. Wał kosza obrotowego został zaprojektowany jako wał drążony; wewnątrz znajduje się wałek niezależny od pierwszego, do którego jest przymocowana tarcza ucierająca. Misę z produktem przeznaczonym do ucierania ustawia się i mocuje uchwytami zamontowanymi na podstawie wsporczej. Agregat hydrauliczny jest wbudowany w maszynę i w pełni złożony w fabryce.

Wszystkie funkcje maszyny można obsługiwać z panelu sterowania, na którym znajdują się przyciski, przełączniki i wyświetlacz. Do sterowania i monitorowania młyna zastosowano sterownik PLC.

PRZYGOTOWANIE
1. Sprawdzić poziom środka smarującego uszczelnienia wewnątrz osi obrotowej.
2. Jeżeli wymaga tego lepkość produktu, na koszu obrotowym założyć trzy mieszadła dostarczone z maszyną.
3. Ustawić i zablokować w specjalnych, regulowanych uchwytach misę ucierania wypełnioną produktem.
4. Opuścić nieruchomą pokrywę i dosunąć ją do misy.
5. Podłączyć misę do uziemienia.
6. Podłączyć dopływ wody chłodzenia do misy i do skraplacza oparów.
7. Ustawić przełącznik S23 w położeniu UCIERANIE ON.
8. Zanurzyć kosz młyna w rozdrobnionej mieszaninie i powoli włączyć maszynę, tak aby znajdujące się w koszu powietrze zostało usunięte i wydostało się na powierzchnię. Zwiększyć obroty, aż lejek wirowy będzie większy od zewnętrznej średnicy kosza. Optymalną prędkość obrotową dla każdego rodzaju mieszaniny trzeba ustalić metodą prób, z uwzględnieniem zależności od lepkości i ilości samej mieszaniny.

UCIERANIE
1. Obserwować przepływ produktu i lejek wirowy. Aby uzyskać jednolicie utarty produkt, musi on spływać również po ściankach misy.

Uwaga: Prędkość robocza zależy od lepkości i przepływu właściwego dla danego produktu. Aby optymalnie je wyregulować, trzeba więc opierać się na doświadczeniu.

2. Zamknąć pokrywę misy. Skondensowany rozpuszczalnik zawarty w produkcie przeznaczonym do ucierania spływa po wale i po ściankach misy, co daje efekt samoczynnego czyszczenia.

ZAKOŃCZENIE OBRÓBKI
Na zakończenie obróbki maszyna automatycznie zmniejszy prędkość do 180 obrotów na minutę przez 4 minuty, co umożliwi stopniowe ochłodzenie układu ucierającego. Następnie wykonać poniższe działania:

1. Po zatrzymaniu, aby ułatwić wyczyszczenie maszyny i nie dopuścić do marnowania produktu oraz do utworzenia osadów, po wysunięciu kosza nad poziom ucieranego produktu (kosz musi pozostawać w granicach obszaru wyznaczonego gabarytami misy), trzeba go włączyć na szybkich obrotach, przy czym przełącznik S13 musi być w położeniu UCIERANIE OFF; w ten sposób opróżnić kosz z zawartości.
2. Wyłączyć maszynę i podnieść kosz ponad krawędź misy, tak aby można było wyjąć również samą misę.
3. Następnie umyć urządzenia w sposób opisany w punkcie a.b.c.
4. Dobrą zasadą jest sprawdzenie po każdym ucieraniu zużycia mielników i w razie potrzeby ich uzupełnienie.

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Oprawy oświetlenia awaryjnego
Instrukcja montażu i obsługi przeznaczona na rynek włoski
Przemysłowy pilot radiowy
Instrukcja obsługi przemysłowego pilota radiowego do sterowania żurawiem budowlanym
Świadectwo dla półfabrykantów z drewna
Świadectwo zgodności z wymogami dla półfabrykantów z klejonego warstwowo drewna sosnowego
Kategorie zaświadczeń SOA Część 2
Wykaz kategorii specjalnych oraz opis wybranych kategorii
Kategorie zaświadczeń SOA Część 1
Syntetyczny opis robót z kategorii certyfikatu SOA