Świadectwo dla półfabrykantów z drewna

Tłumaczenie świadectwa zgodności z wymaganiami dla półfabrykatów z klejonego warstwowo drewna sosnowego, wydanego przez Instytut Technologii Drewna.

Kombinacja tłumaczeniowa: z języka polskiego na włoski

Język polski
Flaga pl

Świadectwo dla półfabrykatów z drewna

Przedmiot oceny: Półfabrykaty z klejonego warstwowo drewna sosnowego do produkcji różnych elementów stolarki drewnianej zewnętrznej, sklejane klejem XXXX + utwardzacz

Wykaz oznaczeń:
1) Sprawdzenie jakości drewna wg PN-EN 942:2008.
2) Sprawdzenie zgodności stosowanego kleju z wymaganiami normy PN-EN 204:2002 dla klasy D4.
3) Sprawdzenie odporności kleju na działanie temperatury 80°C.
4) Sprawdzenie wymiarów, krzywizn, powierzchni i wyglądu półfabrykatów.
5) Sprawdzenie wilgotności półfabrykatów.
6) Sprawdzenie dokładności i jakości sklejenia warstw drewna w półfabrykatach.
7) Sprawdzenie wytrzymałości spoin klejonych i odporności na wodę dla klas użytkowania: SC2 i SC3.
8) Zbadanie gęstości drewna.
9) Zbadanie wytrzymałości na zginanie i modułu sprężystości przy zginaniu półfabrykatów.
10) Zbadanie wodoszczelności i wytrzymałości na zginanie łączy klinowych.

Dokumenty odniesienia: Normy PN-EN 13307-1:2007 (…) oraz Ustalenia Aprobacyjne ITB UA GS III

Orzeczenie:
Półfabrykaty z klejonego warstwowo drewna sosnowego firmy XXX Sp. z o.o. sklejane klejem XXX + utwardzacz spełniają wymagania określone w dokumentach odniesienia.

Okres ważności świadectwa:

Załączniki: Sprawozdanie z badań nr ABC1234/2016

Lingua italiana
Flaga it

Attestazione per semilavorati in legno

Oggetto della valutazione: Semilavorati in pino lamellare per la produzione dei diversi elementi di carpenteria in legno per esterni, incollati con la colla XXX + indurente

Elenco delle prove:
1) Verifica della qualità del legno secondo la norma PN-EN 942:2008.
2) Verifica della conformità delle caratteristiche della colla utilizzata ai requisiti della norma PN-EN 204:2004 classe D4.
3) Verifica della resistenza della colla alla temperatura di 80°C.
4) Verifica delle dimensioni, delle curvature, della superficie e dell’aspetto dei semilavorati.
5) Verifica dell’umidità dei semilavorati.
6) Verifica della precisione e della qualità dell’incollatura degli strati del legno dei semilavorati.
7) Verifica della resistenza dei giunti di colla e della resistenza all’acqua per le classi di utilizzo: SC2 e SC3.
8) Controllo della densità del legno.
9) Controllo della resistenza a flessione e del modulo di elasticità a flessione dei semilavorati.
10) Controllo della resistenza all’acqua e della resistenza a flessione dei giunti a pettine.

Documenti di riferimento
Norme: PN-EN 13307-1:2007 (…) e Accordi di Accettazione ITB UA GS III

Decisione:
I semilavorati di pino lamellare prodotti dalla società XXX Sp. z o.o. incollati con la colla XXX + indurente sono conformi ai requisiti di cui nei documenti di riferimento.

La presente Attestazione è valida entro il:

Allegati: Rapporto delle prove n. ABC1234/2016

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Oprawy oświetlenia awaryjnego
Instrukcja montażu i obsługi przeznaczona na rynek włoski
Przemysłowy pilot radiowy
Instrukcja obsługi przemysłowego pilota radiowego do sterowania żurawiem budowlanym
Młyn z koszem obrotowym
Instrukcja młyna do ucierania lakierów, farb, past, itd.
Kategorie zaświadczeń SOA Część 2
Wykaz kategorii specjalnych oraz opis wybranych kategorii
Kategorie zaświadczeń SOA Część 1
Syntetyczny opis robót z kategorii certyfikatu SOA