Przemysłowy pilot radiowy

Tekst paralelny opracowany na podstawie tłumaczenia z włoskiego na polski instrukcji obsługi przemysłowego pilota radiowego. Tłumaczenie wykonane dla podwarszawskiej spółki deweloperskiej w celu przedstawienia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Lingua italiana
Flaga it

Applicazioni

Il radiocomando trova largo impiego nel settore del sollevamento e del trasporto a bordo di gru edili, carriponte, autogru, pompe per calcestruzzo ecc.

È tuttavia possibile utilizzarlo anche per diverse altre applicazioni, purché vengano rispettate sempre le condizioni di sicurezza descritte nel presente capitolo.

Il radiocomando può essere utilizzato in presenza di condizioni climatiche ed elettriche rispondenti a quanto specificato nel presente manuale. È inoltre vietato l’utilizzo del radiocomando in ambienti esplosivi o che richiedano comunque caratteristiche antideflagranti. L’installazione del apparecchio dev’essere eseguita esclusivamente dal personale qualificato secondo quanto dispongono le normative vigenti.

Installazione del radiocomando

L’installazione dell’apparecchio dev’essere effettuata esclusivamente dal presonale qualificato.

Posizionare l’unità ricevente in modo che l’antenna risulti in posizione quanto più visibile dalla zona di utilizzo della trasmittente e comunque in zona priva di schermature elettromagnetiche.

È consigliabile evitare l’installazione della ricevente sulle superfici metalliche che potrebbero ridurre la portata complessiva dell’apparecchio.

Evitare assolutamente l’elusione dei sistem di sicurezza della macchina equipaggiata e rispettare tutte le indicazioni fornite dal costruttore della stessa.

Non installare l’unità ricevente in posizione troppo elevata rispetto al suolo (10 o 20 m) al fine di evitare la ricezione di segnali radio ambientali che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell’apparecchio.

Installare la ricevente in posizione verticale e con i pressa cavi rivolti verso il basso in modo da evitare eventuali infiltrazioni d’acqua.

In presenza di forti vibrazioni, installare la ricevente mediante l’ausilio di appositi supporti antivibranti.

Attivazione del radiocomando

– Con il pulsante STOP premuto, rimuovere il coperchio posteriore della trasmittente e inserire 2 batterie stilo (AA) all’interno dell’apposito vano rispettando la polarità indicata.

– Non appena le batterie vengono inserite, i 5 LED di segnalazione presenti sulla parte frontale della trasmittente, emetteranno alcuni lampeggi quale verifica del corretto funzionamento.

– Alimentare la ricevente e la macchina ad essa collegata.

– Non appena la ricevente verrà alimentata, il suo LED di segnalazione emetterà un lampeggio di colore rosso e successivamente dei lampeggi lenti di colore verde per indicare il corretto funzionamento dell’apparecchio.

– Ora rilasciando il pulsante STOP e premendo il pulsante START, il radiocomando si attiverà e, mentre il led sulla ricevente diventerà fisso, il led di stato sulla trasmittente emetterà dei lampeggi lenti e regolari.

– In caso di malfunzionamento dell’apparecchio dovuto a forti interferenze elettromagnetiche, il LED sulla ricevente emetterà dei lampeggi di colore rosso di rapida successione.

Język polski
Flaga pl

Zastosowanie

Ten pilot radiowy znajduje szerokie zastosowanie w branży urządzeń dźwignicowych i transportowych. Można go instalować na żurawiach budowlanych, suwnicach, żurawiach samochodowych, w pompach do betonu itp.

Można go wykorzystywać również w innych aplikacjach, pod warunkiem, iż będą przestrzegane zasady bezpieczeństwa opisane w tym rozdziale.

Pilota można używać w sytuacjach, gdzie panują warunki klimatyczne i elektryczne zgodne z parametrami podanymi w tej instrukcji. Zabrania się ponadto używania pilota w otoczeniu wybuchowym lub wymagającym stosowania urządzeń o parametrach przeciwwybuchowych. Urządzenie mogą instalować wyłącznie specjaliści spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

Instalacja pilota

Urządzenie mogą instalować wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Ustawić odbiornik tak, aby antena była jak najbardziej widoczna z obszaru, gdzie znajduje się nadajnik; oprócz tego, w tym obszarze nie może być żadnych elementów tworzących ekrany elektromagnetyczne.

Zaleca się nie instalować odbiornika na powierzchniach metalowych, które mogłyby obniżyć jego parametry.

Kategorycznie nie wolno robić niczego, co może powodować obejście zabezpieczeń maszyny. Należy przestrzegać wszystkich wymogów podanych przez jej producenta.

Nie instalować odbiornika zbyt wysoko nad ziemią (10 lub 20 m), aby nie odbierał sygnałów radiowych z otoczenia. Mogłoby to zakłócić działanie urządzenia.

Odbiornik instalować pionowo, a przepusty kablowe muszą przechodzić dołem, tak aby nie przeciekała przez nie woda.

W przypadku występowania silnych wibracji, odbiornik należy zamontować na specjalnych tłumikach.

Aktywacja pilota

– Po naciśnięciu przycisku STOP zdjąć tylną pokrywę obudowy nadajnika i włożyć 2 baterie paluszki (AA) do wnęki; zwrócić uwagę na oznakowanie „plus/minus”.

– Po włożeniu baterii, 5 diod LED widocznych z przodu nadajnika zamiga kilkakrotnie, co informuje o prawidłowym działaniu.

– Włączyć zasilanie odbiornika i podłączonej maszyny.

– Po włączeniu zasilania odbiornika, dioda LED sygnalizacyjna mignie jeden raz na czerwono, a następnie będzie powoli migać na zielono, co informuje o prawidłowym działaniu.

– Teraz zwolnić przycisk STOP i nacisnąć przycisk START. Pilot się aktywuje. Dioda LED na odbiorniku świeci bez migania, a LED statusu na nadajniku miga powoli i regularnie.

– W sytuacji, gdy urządzenie nie działa prawidłowo z powodu silnych zakłóceń elektromagnetycznych, dioda LED na odbiorniku miga szybko na czerwono.

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Oprawy oświetlenia awaryjnego
Instrukcja montażu i obsługi przeznaczona na rynek włoski
Świadectwo dla półfabrykantów z drewna
Świadectwo zgodności z wymogami dla półfabrykantów z klejonego warstwowo drewna sosnowego
Młyn z koszem obrotowym
Instrukcja młyna do ucierania lakierów, farb, past, itd.
Kategorie zaświadczeń SOA Część 2
Wykaz kategorii specjalnych oraz opis wybranych kategorii
Kategorie zaświadczeń SOA Część 1
Syntetyczny opis robót z kategorii certyfikatu SOA