Suszarnia przemysłowa

Fragment instrukcji obsługi i konserwacji suszarni montowanej na liniach do produkcji płytek ceramicznych.

 

Kombinacja tłumaczenia: włoski > polski

Lingua italiana
Flaga it

Essiccatoio industriale

DESCRIZIONE GENERALE DELLA MACCHINA

L’essiccatoio tipo XXX è un essiccatoio finitore che può essere montato su qualsiasi linea di stoccaggio. La struttura modulare è costituta da 2 pareti laterali ed una volta. Tale struttura viene fissata direttamente sul pavimento, ed è pertanto priva di fondale.

Le pareti laterali sono costituite da una struttura in carpenteria metallica; esternamente vi è fissato un pannello isolante, mentre internamente vi è fissata una lamiera forata.
La volta portante, è anch’essa costituita da una struttura in carpenteria.

L’aria calda che alimenta la macchina può provenire o dal camino dell’aria di raffreddamento di un forno, o da un generatore di calore in vena d’aria. Tale aria scorre attraverso un condotto ricavato nella struttura dell volta, scende nelle pareti ed entra nel tunnel di essiccamento attraverso i fori praticati sulla lamiera che delimita internamente le pareti stesse.

Sulla macchina sono presenti un ventilatore di mandata e uno di aspirazione. Una valvola temporizzata, collocata nel condotto di volta, fa si che l’aria venga inviata ora nella parete di destra, ora nella parete di sinistra; in questo modo, mentre nella parete di destra si manda aria calda secca, dalla parete di sinistra si aspira aria calda umida e viceversa.

Viene installata la seguente strumentazione:

a) pressostato sulla mandata dell’aria calda secca; se il ventilatore di mandata si arresta, il pressostato manda il quadro elettrico in allarme.
b) depressostato sull’aspirazione dell’aria calda umida; se il ventilatore di aspirazione si arresta, il depressostato manda il quadro elettrico in allarme.

Nel caso la macchina sia dotata di generatore di calore viene installata la seguente strumentazione aggiuntiva:

c) termocoppia in Cr-Al posizionata sulla mandata dell’aria calda all’interno dell’essiccatoio. Tale termocoppia rileva la temperatura dell’aria calda inviando il segnale all’autoregolatore posizionato sul quadro elettrico; l’autoregolatore provvede quindi a regolare il generatore di calore.
Il generatore di calore è poi dotato di un gruppo di riduzione del combustibile, sul quale sono installati un allarme di minima e uno di massima pressione.

Nel caso la macchina non sia dotata di generatore, al posto della termocoppia in Cr-Al (punto c) viene installato un termometro bimetallico che permette di controllare la temperatura dell’aria proveniente dal camino di raffreddamento del forno.

Sul quadro elettrico sono posizionati:\

 • pulsante marcia-arresto del ventilatore di mandata
 • pulsante marcia-arresto del ventilatore di aspirazione
 • pulsante marcia-arresto del generatore di calore (se installato)
 • autoregolatore XP (se installato il generatore)
 • selettore per la valvola di inversione dei flussi dell’aria
 • allarme acustico
 • interruttore generale
Język polski
Flaga pl

Suszarnia przemysłowa

OGÓLNY OPIS MASZYNY

Suszarnia typu XXX to maszyna wykorzystywana w końcowym etapie procesu, którą można instalować na każdej linii magazynowej. Modułową konstrukcję tworzą 2 ściany boczne i sklepienie. Konstrukcja ta jest mocowana bezpośrednio do posadzki, dlatego też nie ma podstawy.

Ściany boczne są wykonane z metalowej konstrukcji szkieletowej. Na zewnątrz zamocowany jest panel izolujący, natomiast wewnątrz perforowana blacha.
Sklepienie nośne również ma konstrukcję szkieletową.

Gorące powietrze wchodzące do maszyny może być wtłaczane albo z komina chłodzenia pieca, albo z kanałowego generatora ciepła. Powietrze przepływa przewodem wykonanym w konstrukcji sklepienia, spływa po ścianach i wpływa do tunelu suszącego przez otwory wykonane w blasze pokrywającej wewnętrzną stronę ścian.

Maszyna jest wyposażona w wentylator nawiewny i wywiewny. Sterowany czasowo zawór, zainstalowany w przewodzie w sklepieniu, kieruje przepływ powietrza raz na ścianę prawą, raz na lewą. W ten sposób, kiedy gorące, suche powietrze jest nawiewane na ścianę prawą, ze ściany lewej jest wywiewane powietrze gorące i wilgotne, i odwrotnie.

W suszarni jest zainstalowany poniższy sprzęt:

a) czujnik ciśnienia po stronie nadmuchu gorącego, suchego powietrza; jeżeli wentylator nadmuchowy się zatrzyma, czujnik ciśnienia włącza alarm na szafie elektrycznej.
b) czujnik podciśnienia po stronie wywiewu gorącego, wilgotnego powietrza; jeżeli wentylator wywiewny się zatrzyma, czujnik podciśnienia włącza alarm na szafie elektrycznej.

Jeżeli maszyna jest wyposażona w generator ciepła, instalowane są również poniższe urządzenia dodatkowe:

c) termopara wykonana z materiału Cr-Al, umieszczona po stronie nadmuchowej gorącego powietrza, wewnątrz suszarni. Ta termopara mierzy temperaturę gorącego powietrza i przesyła sygnał do automatycznego regulatora zamontowanego w szafie elektrycznej. Regulator steruje generatorem ciepła.
Generator ciepła jest również wyposażony w zespół redukcji paliwa, na którym zainstalowano czujnik alarmu ciśnienia minimalnego i ciśnienia maksymalnego.

Jeżeli maszyna nie ma generatora, w miejscu termopary z materiału Cr-Al (punkt c) instalowany jest termometr bimetaliczny, umożliwiający kontrolowanie temperatury powietrza przychodzącego z komina chłodzenia pieca.

Na szafie elektrycznej znajdują się:

 • przycisk włączania-wyłączania wentylatora nawiewnego
 • przycisk włączania-wyłączania wentylatora wywiewnego
 • przycisk włączania-wyłączania generatora ciepła (jeżeli jest)
 • automatyczny regulator XP (jeżeli zainstalowano generator)
 • przełącznik zaworu odwracającego kierunek przepływu powietrza
 • dźwiękowy sygnalizator alarmowy
 • wyłącznik główny

Zobacz tłumaczenia podobnych tekstów

Oprawy oświetlenia awaryjnego
Instrukcja montażu i obsługi przeznaczona na rynek włoski
Przemysłowy pilot radiowy
Instrukcja obsługi przemysłowego pilota radiowego do sterowania żurawiem budowlanym
Świadectwo dla półfabrykantów z drewna
Świadectwo zgodności z wymogami dla półfabrykantów z klejonego warstwowo drewna sosnowego
Młyn z koszem obrotowym
Instrukcja młyna do ucierania lakierów, farb, past, itd.
Kategorie zaświadczeń SOA Część 2
Wykaz kategorii specjalnych oraz opis wybranych kategorii