Pannello operatore

Lingua italiana
Flaga it

Informazioni generali

I nostri impianti vengono gestiti in modalità manuale ed automatica, mediante un pannello operatore touch screen in grado di garantire un’immediata accessibilità ai vari livelli di programmazione e di segnalare ogni tipo di anomalia riscontrata durante il funzionamento degli impianti.

Gestione del pannello operatore

Qui di seguito indichiamo le schermate del pannello operatore e le relative istruzioni per il corretto utilizzo.

Avvio impianto e setpoint

Questo menù è utilizzabile dall’operatore, per poter impostare tutti i setpoint di sistema in base alle esigenze di produzione.

N.B. fare sempre riferimento ad un tecnico della XXXXX prima di variare un valore di setpoint perché non tutti i valori sono indipendenti. Potrebbe essere necessario modificarne più di uno per ottenere un setpoint finale desiderato.

Impostazioni utente

Questo schermo consente di impostare data e ora (caselle bianche) e visualizzare data e ora attuali (caselle gialle). Premere il tasto OK per confermare in caso di modifica

Premendo il pulsante TS vengono disabilitate le funzioni touch screen dello schermo consentendo di pulirlo senza rischiare di cambiare alcun parametro.

Qualora si presentassero delle anomalie agli azionamenti dei gruppi, è possibile resettarle premendo il tasto reset.

Język polski
Flaga pl

Informacje ogólne

Naszymi liniami można sterować ręcznie lub w trybie automatycznym, za pomocą dotykowego panelu operatorskiego. Daje on natychmiastowy dostęp do różnych poziomów programowania i sygnalizuje różnego rodzaju błędy występujące podczas pracy linii.

Obsługa panelu operatorskiego

Poniżej opisujemy strony panelu operatorskiego oraz podajemy instrukcje pozwalające prawidłowo z niego korzystać.

Uruchamianie linii i nastawy

Jest to menu, z którego operator może korzystać w celu ustawiania wszystkich nastaw systemu, w zależności od wymogów produkcyjnych.

UWAGA: Przed zmianą jakiejś nastawy zawsze kontaktować się z technikiem firmy XXXXX, ponieważ nie wszystkie wartości są niezależne od siebie nawzajem. Może się okazać, że uzyskanie wymaganej, konkretnej nastawy wymaga modyfikacji kilku innych.

Ustawienia użytkownika

Na tej stronie można ustawiać datę i godzinę (białe pola) oraz wyświetlać bieżącą datę i godzinę (żółte pola). Po wprowadzeniu zmian nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia.

Naciśnięcie przycisku TS wyłącza dotykowe funkcje ekranu, dzięki czemu można go wyczyścić bez ryzyka zmiany jakiegoś parametru.

W przypadku wystąpienia problemów z napędami zespołów roboczych, można je zresetować przyciskiem Reset.

Testi paralleli simili

Cemento osseo – Indicazioni
Indicazioni per l'uso del cemento osseo. In italiano e polacco.
Sistema di sicurezza per ascensori idraulici
Controlli e prove prima della messa in servizio. In inglese e italiano.
Circuiti di sicurezza
Descrizione dei circuiti di sicurezza di un isola robotizzata per colata
Apparecchi di illuminazione di emergenza
Istruzioni d'uso di un apparecchio autonomo di illuminazione di emergenza
Gru a torre
Prevedibili usi non consentiti dell'apparecchio