Apparecchi di illuminazione di emergenza

La mia traduzione da polacco in italiano. Gli apparecchi in oggetto sono commercializzati sul mercato italiano.

Język polski
Flaga pl

Autonomiczna oprawa oświetlenia awaryjnego

Uruchomienie

Po zakończeniu czynności montażowych sprawdzić, czy oprawa działa prawidłowo. W tym celu wykonać poniższe czynności zwracając uwagę na wskazania diod sygnalizacyjnych oprawy:

 • Włączyć napięcie zasilania oprawy, pozostawić ją w tym stanie przez około 40s. W tym czasie czerwona dioda nie powinna świecić, zielona dioda powinna pulsować lub świecić światłem ciągłym.
 • Odłączyć napięcie zasilania od oprawy, oprawa powinna przejść w tryb pracy awaryjnej, a diody sygnalizacyjne powinny zgasnąć. Źródło światła oprawy powinno świecić.
 • Ponownie podłączyć napięcie zasilania; oprawa powinna uruchomić się jak w punkcie 1.
 • Wykonać procedurę formowania akumulatora.

Procedura formowania akumulatora

Aby zapewnić długą żywotność akumulatora należy przeprowadzić procedurę jego formowania. W tym celu, po montażu oraz po uruchomieniu oprawy wykonać następujące działania:

 • Włączyć napięcie zasilania; akumulator jest ładowany. W trakcie ładowania nie mogą występować zaniki napięcia.
 • Wyłączyć napięcie zasilania po upływie 40h od jego włączenia. Oprawa automatycznie rozpocznie pracę w trybie awaryjnym i będzie pracować do momentu rozładowania akumulatora, co będzie trwało do maksymalnie jednej godziny dłużej aniżeli nominalny czas pracy oprawy.
 • Ponownie włączyć napięcie zasilania.
 • Odczekać 40h i wyłączyć napięcie zasilania. Oprawa ponownie przechodzi w tryb pracy awaryjnej i świeci do rozładowania akumulatora.
 • Włączyć napięcie zasilania.
 • Po 24h oprawa jest gotowa do pracy.
Lingua italiana
Flaga it

Apparecchio autonomo di illuminazione di emergenza

Messa in servizio

Dopo aver terminato le operazioni di montaggio verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio. Per far ciò, effettuare le operazioni elencate di seguito prestando attenzione alle indicazioni dei LED di segnalazione dell’apparecchio.

 • Attivare la tensione di alimentazione dell’apparecchio e lasciarlo così per circa 40s. Durante questo tempo, il LED rosso non deve accendersi, il LED verde deve lampeggiare oppure accendersi a luce fissa.
 • Sezionare la tensione di alimentazione dall’apparecchio; l’apparecchio deve commutare in modalità di funzionamento di emergenza e i LED di segnalazione devono spegnersi. La sorgente luminosa dell’apparecchio deve essere illuminata.
 • Riattivare la tensione di alimentazione; l’apparecchio deve iniziare a funzionare come nel punto 1.
 • Eseguire la procedura per formare la batteria.

Procedura per formare la batteria

Per assicurare un lungo funzionamento della batteria bisogna eseguire la procedura di formattazione. Per far ciò, dopo aver montato e attivato l’apparecchio eseguire le seguenti operazioni:

 • Attivare la tensione di alimentazione; la batteria viene caricata. Durante la carica la tensione di alimentazione non deve cadere.
 • Sezionare la tensione di alimentazione dopo 40h dall’attivazione. L’apparecchio inizia in automatico il funzionamento in modalità di emergenza e funzionerà fino a quando la batteria non è scarica. Tale tempo dura al massimo un’ora in più del tempo nominale del funzionamento dell’apparecchio
 • Riattivare la tensione di alimentazione.
 • Aspettare 40h e disattivare la tensione di alimentazione. L’apparecchio passa di nuovo in modalità di funzionamento di emergenza e fornisce l’illuminazione fino a quando la batteria si scarica.
 • Attivare la tensione di alimentazione.
 • Dopo 24 ore l’apparecchio è pronto per essere utilizzato.

Testi paralleli simili

Cemento osseo – Indicazioni
Indicazioni per l'uso del cemento osseo. In italiano e polacco.
Sistema di sicurezza per ascensori idraulici
Controlli e prove prima della messa in servizio. In inglese e italiano.
Circuiti di sicurezza
Descrizione dei circuiti di sicurezza di un isola robotizzata per colata
Pannello operatore
Manuale d'uso di un pannello operatore
Gru a torre
Prevedibili usi non consentiti dell'apparecchio