Circuiti di sicurezza

Lingua italiana
Flaga it

Particolarità dei circuiti di sicurezza

Le sicurezze installate sulle porte di accesso sono a comando attivo (tensione su elettroserratura = accesso bloccato). Nel caso di mancanza di corrente, che equivale a impianto fermo,  le elettroserrature si sbloccano automaticamente.

Nel caso l’accesso sia in prossimità di un pulpito di zona, i comandi e le segnalazioni relative all’accesso sono integrati nel pulpito di zona stesso.

Nel caso l’accesso non sia in prossimità di un pulpito di zona, lo stesso accesso viene equipaggiato con  una pulsantiera specifica, come di seguito indicato.

Sull’impianto sono state identificate 2 diverse tipologie di accesso:

  • ACCESSO A SINGOLO OPERATORE  qualora un accesso presupponga, per motivi di spazio o ingombri meccanici, l’intervento di un solo operatore, lo stesso è equipaggiato di elettroserratura XXX (vedi figura 6.5)
  • ACCESSO A PIU’ OPERATORI qualora un accesso pressuponga possibilità di accedere alla zona di lavoro a più  operatori, lo stesso è stato equipaggiato di elettroserratura YYY con sistema a 3 chiavi interbloccate (vedi figura 6.6)
Język polski
Flaga pl

Szczegółowy opis układów bezpieczeństwa

Zabezpieczenia zainstalowane na bramkach dostępowych są sterowane w trybie aktywnym (napięcie w elektrozamku = dostęp zablokowany). W razie braku prądu, co jest równoznaczne z zatrzymaniem linii, elektrozamki otwierają się automatycznie.

Jeżeli bramka znajduje się w pobliżu pulpitu przyciskowego danej strefy, przyciski sterujące bramką oraz służące do sygnalizowania zamiaru wejścia są wbudowane w dany pulpit.

Jeżeli bramka znajduje się dalej od pulpitu strefy, wtedy sama bramka jest wyposażona w odpowiedni zespół przycisków, tak jak to przedstawiono poniżej.

Linia ma 2 różne typy bramek:

  • BRAMKA DLA JEDNEGO OPERATORA jeżeli ze względu na dostępne miejsce lub gabaryty mechaniczne, dla danej czynności przewiduje się udział tylko jednego operatora, na bramce zainstalowano elektrozamek XXX (patrz rysunek 6.5)
  • BRAMKA DLA KILKU OPERATORÓW jeżeli przez daną bramkę może przejść i wejść do strefy roboczej kilku operatorów, na bramce zainstalowano elektrozamek YYY z systemem 3 kluczy z blokadą (patrz rysunek 6.6)

 

 

 

 

Testi paralleli simili

Cemento osseo – Indicazioni
Indicazioni per l'uso del cemento osseo. In italiano e polacco.
Sistema di sicurezza per ascensori idraulici
Controlli e prove prima della messa in servizio. In inglese e italiano.
Pannello operatore
Manuale d'uso di un pannello operatore
Apparecchi di illuminazione di emergenza
Istruzioni d'uso di un apparecchio autonomo di illuminazione di emergenza
Gru a torre
Prevedibili usi non consentiti dell'apparecchio