Warranty Terms

English language
Flaga en

For the avoidance of any doubt, our Extended Warranty does not cover:

  • freight of components related to failures covered by Extended Warranty;
  • any failures caused by (a) customer’s failure to store, repair or use the equipment properly following the guidelines provided in the equipment’s operating manual and related materials; (b) as a result of overload, negligent repairs, misuse, corrosion, erosion and normal wear or alterations; (c) modifications made to the product without express written consent of XXXXX; (d) failure of attachments not manufactured or supplied by XXXXX; (e) failures and damages resulting from the use of parts not approved by XXXXX; (f) accidents and defects in materials provided by the Customer;
  • costs associated with loss of production, loss of use of equipment, 3rd party property or claims, and all associated incidental costs, including any reconstruction or disassembly;
  • Cost of leasingo or renting a back-up equipment, cost of leasing or renting a crane, costs of transportation of replacement equipment, telephone or other communication expenses.
Język polski
Flaga pl

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, ustala się, że nasza Przedłużona Gwarancja nie obejmuje:

  • kosztów przesyłki podzespołów związanej z naprawą wad objętych Przedłużoną Gwarancją;
  • wad spowodowanych (a) składowaniem, naprawą lub użytkowaniem sprzętu przez klienta w niewłaściwy sposób, niezgodny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi sprzętu oraz w powiązanych materiałach; (b) przeciążeniem, naprawami wykonanymi w sposób niedbały, niewłaściwym użytkowaniem, korozją, erozją oraz normalnym zużyciem lub modyfikacjami; (c) modyfikacjami produktu bez wyraźnej pisemnej zgody spółki XXXXX; (d) wadami osprzętu niewyprodukowanego lub niedostarczonego przez XXXXX; (e) wadami i uszkodzeniami wynikającymi z korzystania z części niedopuszczonych przez XXXXX; (f) wypadkami i wadami materiałów dostarczonych przez Klienta;
  • kosztów związanych ze stratami produkcyjnymi, utratą użyteczności sprzętu, z mieniem lub roszczeniami stron trzecich oraz wszelkich związanych z tym kosztów ubocznych, w tym kosztów odbudowy czy demontażu;
  • kosztu leasingu lub wypożyczenia dodatkowego sprzętu, kosztu leasingu lub wypożyczenia żurawia, kosztów transportu sprzętu zastępczego, wydatków na telefon lub inne środki komunikacji.

Read the translation of similar texts

Information leaflet for toys
Extract from the product leaflet for the Polish market
Mechanical components assembly station
Operating instructions: purpose and modifications
Tower crane operating instructions
Excerpt from a tower crane instruction manual - Translation from Italian into Polish
Welding machine: component units
Extracts from tecnical documentation
Hydraulic lifts: testing procedures
Examination and Tests before putting into service. In English and Italian.