Tower crane operating instructions

Lingua italiana
Flaga it

Istruzioni generali per l’uso

OPERAZIONI DA EFFETTUARE PRIMA DI INIZIARE OGNI TURNO DI LAVORO

1. Verifica a vista dell’assetto della macchina che deve risultare immutato.

2. Verifica della messa a bolla.

3. Controllo della rispondenza dei movimenti con le indicazioni evidenziate sugli organi di comando (pulsantiera o manipolatore).

4. Controllo del funzionamento dei freni.

5. Controllo efficienza dei dispositivi di finecorsa.

6. Se la gru è posta sui binari, accertarsi che questi siano liberi da eventuali ostacoli.

USO RAZIONALE DEI COMANDI

Per quanto concerne l’uso razionale dei comandi si rimanda al cap. DESCRIZIONE TECNICA riguardo al funzionamento degli organi di comando e al cap. CONDIZIONI DI UTILIZZO PREVISTE riguardo ai prevedibili usi non consentiti dell’apparecchio; nonché sono esposti sulla targa applicata all’apparecchiatura elettrica. Per cui, il manovratore della gru si dovrà comportare di conseguenza.

ISTRUZIONI PER LA VERIFICA E LA TARATURA DI TEMPORIZZATORI

Per quanto riguarda la taratura delle temporizzazioni sui movimenti della macchina, queste sono evidenziate sullo schermo elettrico, per cui tali temporizzazioni devono essere rispettate.

MESSA FUORI SERVIZIO DELLA GRU

Le operazioni da eseguirsi per la messa fuori servizio della gru sono elencate nel cap. GRU IN FUORI SERVIZIO e sono da rispettare rigorosamente.

Język polski
Flaga pl

Ogólna instrukcja obsługi

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM KAŻDEJ ZMIANY ROBOCZEJ

1. Kontrola wzrokowa stanu maszyny, który musi być niezmieniony.

2. Kontrola wypoziomowania.

3. Kontrola zgodności ruchów z symbolami widocznymi na urządzeniach sterowniczych (panel przyciskowy i joystick).

4. Kontrola hamulców.

5. Kontrola sprawności wyłączników krańcowych.

6. Jeżeli żuraw jest postawiony na torach, sprawdzić czy nie znajdują się na nich żadne przeszkody.

RACJONALNA OBSŁUGA URZĄDZEŃ STEROWNICZYCH

Informacje na temat racjonalnej obsługi urządzeń sterowniczych podano w rozdz. OPIS TECHNICZNY, gdzie opisano działanie poszczególnych urządzeń, natomiast w rozdziale ZAMIERZONE WARUNKI UŻYTKOWANIA opisano możliwe do przewidzenia, niedozwolone użytkowanie urządzenia. Informacje są również podane na tabliczce zawieszonej na rozdzielnicy elektrycznej, a operator żurawia musi podczas pracy stosować się do tych zaleceń.

INSTRUKCJE NA TEMAT KONTROLI I KALIBRACJI ZEGARÓW DO USTAWIEŃ CZASOWYCH

Wartości kalibracyjne zegarów do ustawień czasowych ruchów maszyny podano na schematach elektrycznych. Należy się stosować do tych parametrów.

WYŁĄCZENIE ŻURAWIA Z UŻYTKOWANIA

Czynności, jakie należy wykonać w celu wyłączenia żurawia z użytkowania opisano w rozdz. WYŁĄCZENIE ŻURAWIA Z UŻYTKOWANIA. Należy się bezwzględnie stosować do podanych tam instrukcji.

Read the translation of similar texts

Information leaflet for toys
Extract from the product leaflet for the Polish market
Mechanical components assembly station
Operating instructions: purpose and modifications
Welding machine: component units
Extracts from tecnical documentation
Hydraulic lifts: testing procedures
Examination and Tests before putting into service. In English and Italian.
Emergency luminaires
Installation and use instructions