Mechanical components assembly station

Lingua italiana
Flaga it

Scopo del manuale di uso e manutenzione

Il presente manuale di istruzioni è parte integrante della macchina ed ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per:

 • La corretta sensibilizzazione degli operatori alle problematiche della sicurezza;
 • La manipolazione della macchina, imballata e disimballata in condizioni di sicurezza;
 • La corretta installazione della macchina;
 • La conoscenza approfondita del suo funzionamento e dei suoi limiti;
 • Il suo corretto uso in condizioni di sicurezza;
 • Effettuare interventi di manutenzione, in modo corretto e sicuro;
 • Smantellare la macchina in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente.

Questo documento presuppone che nei luoghi, ove sia stata destinata la macchina, venga osservata la legislazione cogente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Conservazione del manuale di uso e manutenzione

Il manuale di istruzioni va conservato con cura e deve accompagnare la macchina in tutti i passaggi di proprietà che la medesima potrà avere nella sua vita.

La conservazione deve essere favorita maneggiandolo con cura, con le mani pulite e non depositandolo su superfici sporche.

Non debbono essere asportate, strappate o arbitrariamente modificate delle parti.

Il manuale va archiviato in un ambiente protetto da umidità e calore e nelle prossime vicinanze della macchina a cui si riferisce.

Il costruttore, su richiesta dell’utilizzatore, può fornire ulteriori copie del manuale di jstruzioni della macchina.

Metodologia di aggiornamento del manuale di uso e manutenzione

Il costruttore si riserva il diritto di modificare il progetto e apportare migliorie alla macchina senza comunicarlo ai clienti, e senza aggiornare il manuale già consegnato all’utilizzatore.

Per altro, in caso di modifiche alla macchina installata presso il cliente, concordate con il Costruttore e che comportino la modifica di uno o più capitoli del manuale di istruzioni, sarà cura del costruttore inviare ai detentori del manuale di istruzioni coinvolti i capitoli interessati dalla modifica, con il nuovo modello di revisione globale dello stesso.

È responsabilità dell’utilizzatore, seguendo le indicazioni che accompagnano la documentazione aggiornata, sostituire in tutte le copie possedute i vecchi capitoli con i nuovi, la pagina iniziale e l’indice con quelle con il nuovo livello di revisione

 

Język polski
Flaga pl

Przeznaczenie instrukcji obsługi i konserwacji

Instrukcja obsługi stanowi integralną część maszyny i służy do przekazania wszystkich informacji niezbędnych do poniższych działań:

 • Prawidłowe wyczulenie operatorów na problematykę bezpieczeństwa;
 • Bezpieczne wykonywanie działań związanych z maszyną, opakowaną i rozpakowaną;
 • Prawidłowa instalacja maszyny;
 • Dogłębna znajomość jej działania i ograniczeń;
 • Prawidłowa i bezpieczna obsługa;
 • Prawidłowe i bezpieczne wykonywanie konserwacji;
 • Bezpieczny demontaż maszyny w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w kwestii ochrony zdrowia pracowników oraz ochrony środowiska.

Ten dokument zakłada, że w miejscu przeznaczenia maszyny przestrzega się wymogów obowiązujących przepisów z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Przechowywanie instrukcji obsługi i konserwacji

Instrukcję przechowywać staranie oraz dołączyć do maszyny przy każdej jej sprzedaży podczas całego jej cyklu eksploatacyjnego.

Podczas przechowywania korzystać z niej ostrożnie, dotykać czystymi rękami i nie kłaść na brudnych powierzchniach.

Nie wolno wyrywać kart ani dowolnie zmieniać żadnej jej części.

Instrukcję przechowywać w miejscu chronionym przed wpływem wilgoci i ciepła oraz w pobliżu maszyny, której dotyczy.

Na życzenie użytkownika producent może dostarczyć kolejne egzemplarze instrukcji obsługi maszyny.

Sposób aktualizacji instrukcji

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu oraz do wprowadzania ulepszeń maszyny bez konieczności informowania klientów o tym fakcie oraz bez aktualizacji instrukcji, która została już dostarczona do użytkownika.

Oprócz tego, w przypadku gdy zainstalowana u klienta maszyna zostanie zmodyfikowana w sposób uzgodniony z producentem oraz powodujący zmianę jednego lub kilku rozdziałów instrukcji, do obowiązków producenta należy przesłanie podmiotom posiadających podlegające zmianie instrukcje rozdziałów objętych zmianą, wraz z nowym modelem jej pełnej aktualizacji.

Do obowiązków użytkownika należy wymiana starych rozdziałów na nowe we wszystkich posiadanych egzemplarzach; oprócz tego wymiana strony początkowej oraz spisu treści na nowe, po aktualizacji. Wymianę należy przeprowadzić zgodnie ze wskazówkami dołączonymi do zaktualizowanej dokumentacji.

Read the translation of similar texts

Information leaflet for toys
Extract from the product leaflet for the Polish market
Tower crane operating instructions
Excerpt from a tower crane instruction manual - Translation from Italian into Polish
Welding machine: component units
Extracts from tecnical documentation
Hydraulic lifts: testing procedures
Examination and Tests before putting into service. In English and Italian.
Emergency luminaires
Installation and use instructions