Emergency luminaires

My translation of the instructions from Polish to Italian for a product being marketed in Italy.

Translation delivered in Italian native speaker quality.

Język polski
Flaga pl

Instalacja

 1. Sprawdzić stan oprawy po transporcie.
 2. Wykorzystując podane wymiary, przygotować w ścianie otwory potrzebne do przykręcenia oprawy. Należy przy tym zwrócić uwagę na położenie przepustu na przewód zasilający.
 3. Przewód zasilający musi swobodnie wchodzić do wnętrza oprawy
 4. Po przymocowaniu sprawdzić w jakim położeniu znajduje się zworka trybu pracy. W razie potrzeby przestawić ją.
 5. Podłączyć przewód do złącza zasilającego w oprawie zgodnie ze schematem przedstawionym na ostatniej stronie instrukcji.
 6. Podłączyć złącze akumulatora. Należy pamiętać, że czerwony przewód oznacza dodatni biegun akumulatora (+).
 7. Odkręcić dwie śruby M3 mocujące dolny profil oprawy, odsunąć go nie odłączając przy tym przewodu PE, wprowadzić płytę PMMA z piktogramem w prowadnice frontowej części oprawy.
 8. Przykręcić dolny profil oprawy.
Lingua italiana
Flaga it

Installazione

 1. Controllare lo stato dell’apparecchio dopo il trasporto.
 2. Forare la parete in base alle dimensioni indicate ed eseguire i fori per montare l’apparecchio. Prestare attenzione all’orientamento del passacavo per il cavo di alimentazione.
 3. Il cavo di alimentazione deve entrare all’interno dell’apparecchio senza ostacoli.
 4. Dopo il montaggio controllare la posizione del jumper della modalità di funzionamento. Modificarlo se necessario.
 5. Collegare il cavo al connettore di alimentazione dell’apparecchio, conformemente allo schema mostrato nell’ultima pagina delle istruzioni.
 6. Collegare il connettore della batteria. Ricordarsi che il cavo rosso viene collegato al polo positivo della batteria (+).
 7. Svitare le due viti M3 che fissano il profilo inferiore dell’apparecchio, spostarlo prestando attenzione a non disconnettere il cavo PE, inserire la piastra PMMA con il pittogramma nelle guide dell’elemento frontale dell’apparecchio.
 8. Avvitare il profilo inferiore dell’appareggio.

Read the translation of similar texts

Information leaflet for toys
Extract from the product leaflet for the Polish market
Mechanical components assembly station
Operating instructions: purpose and modifications
Tower crane operating instructions
Excerpt from a tower crane instruction manual - Translation from Italian into Polish
Welding machine: component units
Extracts from tecnical documentation
Hydraulic lifts: testing procedures
Examination and Tests before putting into service. In English and Italian.