Information leaflet for toys

Extract from a translation of the information leaflet accompanying a Italy-made toy sold on the Polish market.

My translation from Italian into Polish.

Lingua italiana
Flaga it

AVVERTENZE

 • Rimuovere eventuali buste in plastica e tutti gli elementi della confezione del prodotto. Eliminarli oppure conservarli fuori dalla portata dei bambini.
 • Prima dell’uso, rimuovere ed eliminare i legacci che fissano gli oggetti all’interno della confezione.
 • Il montaggio del giocattolo deve essere effettuato solo da una persona adulta.
 • Non usare il giocattolo prima di completare tutte le operazioni di montaggio. Verificare il corretto assemblaggio.
 • Verificare regolarmente lo stato d’usura del giocattolo e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
 • Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane e stabili.
 • Utilizzare il giocattolo sotto la sorveglianza continua di una persona adulta.
 • La struttura del giocattolo non è adatta per sostenere il peso di un bambino.
 • Non usare il giocattolo in modo diverso da quanto raccomandato
 • Non lasciare il giocattolo vicino a fonti di calore.

 

RIMOZIONE E INSERIMENTO DELLE PILE

 • La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da una persona adulta.
 • Per sostituire le pile: allentare le due viti del coperchio situato nella parte inferiore del prodotto, aprire il coperchio, rimuovere dal vano le pile scariche, inserire le pile nuove, richiudere il coperchio e serrare a fondo le due viti.
 • Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
 • Rimuovere sempre le pile scariche dal giocattolo in quanto eventuali perdite di liquido possono danneggiarlo.
 • Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del giocattolo.
 • Utilizzare pile uguali o equivalenti al tipo raccomandato.
 • Non mischiare pile scariche con pile nuove.
 • Non mischiare batterie standard o ricaricabili.
 • Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
 • Non mettere le pile scariche nel fuoco e non disperderle nell’ambiente. Smaltirle operando la raccolta differenziata.
 • Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili in quanto potrebbero esplodere.
 • È sconsigliato l’utilizzo di batterie ricaricabili in quanto potrebbero ridurre le funzioni del giocattolo.
 • Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di una persona adulta.
 • Prima di smaltire il giocattolo, rimuovere le pile.

ATTENZIONE! L’uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

Język polski
Flaga pl

OSTRZEŻENIA

 • Rozpakować zabawkę z ewentualnych foliowych woreczków i usunąć wszystkie elementy opakowania. Wyrzucić je, a w przypadku zatrzymania przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • Przed użyciem odwiązać i wyrzucić sznureczki mocujące elementy wewnątrz opakowania.
 • Zabawkę mogą składać wyłącznie osoby dorosłe.
 • Nie używać zabawki zanim nie zostanie całkowicie złożona. Sprawdzić, czy jest złożona prawidłowo.
 • Regularnie sprawdzać zużycie zabawki oraz czy nie jest uszkodzona. W przypadku uszkodzenia nie używać zabawki i przechowywać ją poza zasięgiem dzieci.
 • Zabawką można się bawić wyłącznie na płaskich i stabilnych powierzchniach.
 • Podczas zabawy wymagany jest ciągły nadzór osoby dorosłej.
 • Konstrukcja zabawki nie jest obliczona na utrzymanie ciężaru dziecka.
 • Nie używać zabawki w sposób inny niż zalecany.
 • Nie pozostawiać zabawki w pobliżu źródeł ciepła.

 

WYJMOWANIE I WYMIANA BATERII

 • Baterie mogą wymieniać wyłącznie osoby dorosłe.
 • Aby wymienić baterie: wykręcić dwie śrubki mocujące pokrywę na dole produktu, otworzyć pokrywę, wyjąć zużyte baterie z wnęki, włożyć nowe baterie, zamknąć pokrywę i dokręcić obie śrubki.
 • Nie pozostawiać baterii ani ewentualnych narzędzi w zasięgu dzieci.
 • Zawsze wyjmować zużyte baterie z zabawki, ponieważ ewentualny wyciek może ją uszkodzić.
 • Zawsze wyjmować baterie, jeżeli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas.
 • Stosować baterie, które są takie same jak zalecane lub równoważne.
 • Nie mieszać baterii zużytych z nowymi.
 • Nie mieszać baterii standardowych z bateriami wielokrotnego użytku.
 • Nie zwierać zacisków.
 • Nie wrzucać zużytych baterii do ognia i nie wyrzucać ich do otoczenia. Wyrzucać je w punktach zbiórki selektywnej.
 • Nie próbować ładować baterii jednokrotnego użytku ponieważ grozi to ich wybuchem.
 • Nie zaleca się stosowania baterii wielokrotnego użytku, ponieważ może to pogorszyć funkcjonalność zabawki.
 • W razie użycia baterii wielokrotnego użytku, wyjąć je z zabawki przed ładowaniem i ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
 • Przed utylizacją zabawki wyjąć baterie.

OSTROŻNIE! Niewłaściwe użycie może powodować niebezpieczne sytuacje.

Read the translation of similar texts

Mechanical components assembly station
Operating instructions: purpose and modifications
Tower crane operating instructions
Excerpt from a tower crane instruction manual - Translation from Italian into Polish
Welding machine: component units
Extracts from tecnical documentation
Hydraulic lifts: testing procedures
Examination and Tests before putting into service. In English and Italian.
Emergency luminaires
Installation and use instructions