Suszarnia przemysłowa

Fragment instrukcji obsługi i konserwacji suszarni montowanej na liniach do produkcji płytek ceramicznych.

IT

Essiccatoio industriale

DESCRIZIONE GENERALE DELLA MACCHINA

L’essiccatoio tipo XXX è un essiccatoio finitore che può essere montato su qualsiasi linea di stoccaggio. La struttura modulare è costituta da 2 pareti laterali ed una volta. Tale struttura viene fissata direttamente sul pavimento, ed è pertanto priva di fondale.

Le pareti laterali sono costituite da una struttura in carpenteria metallica; esternamente vi è fissato un pannello isolante, mentre internamente vi è fissata una lamiera forata.
La volta portante, è anch’essa costituita da una struttura in carpenteria.

L’aria calda che alimenta la macchina può provenire o dal camino dell’aria di raffreddamento di un forno, o da un generatore di calore in vena d’aria. Tale aria scorre attraverso un condotto ricavato nella struttura dell volta, scende nelle pareti ed entra nel tunnel di essiccamento attraverso i fori praticati sulla lamiera che delimita internamente le pareti stesse.
Sulla macchina sono presenti un ventilatore di mandata e uno di aspirazione. Una valvola temporizzata, collocata nel condotto di volta, fa si che l’aria venga inviata ora nella parete di destra, ora nella parete di sinistra; in questo modo, mentre nella parete di destra si manda aria calda secca, dalla parete di sinistra si aspira aria calda umida e viceversa.

Viene installata la seguente strumentazione:
a) pressostato sulla mandata dell’aria calda secca; se il ventilatore di mandata si arresta, il pressostato manda il quadro elettrico in allarme.
b) depressostato sull’aspirazione dell’aria calda umida; se il ventilatore di aspirazione si arresta, il depressostato manda il quadro elettrico in allarme,
Nel caso la macchina sia dotata di generatore di calore viene installata la seguente strumentazione aggiuntiva:
c) termocoppia in Cr-Al posizionata sulla mandata dell’aria calda all’interno dell’essiccatoio. Tale termocoppia rileva la temperatura dell’aria calda inviando il segnale all’autoregolatore posizionato sul quadro elettrico; l’autoregolatore provvede quindi a regolare il generatore di calore.
Il generatore di calore è poi dotato di un gruppo di riduzione del combustibile, sul quale sono installati un allarme di minima e uno di massima pressione.

Nel caso la macchina non sia dotata di generatore, al posto della termocoppia in Cr-Al (punto c) viene installato un termometro bimetallico che permette di controllare la temperatura dell’aria proveniente dal camino di raffreddamento del forno.
Sul quadro elettrico sono posizionati:
– pulsante marcia-arresto del ventilatore di mandata,
– pulsante marcia-arresto del ventilatore di aspirazione,
– pulsante marcia-arresto del generatore di calore (se installato),
– autoregolatore XP (se installato il generatore),
– selettore per la valvola di inversione dei flussi dell’aria,
– allarme acustico,
– interruttore generale.

PL

Suszarnia przemysłowa

OGÓLNY OPIS MASZYNY

Suszarnia typu XXX to maszyna wykorzystywana w końcowym etapie procesu, którą można instalować na każdej linii magazynowej. Modułową konstrukcję tworzą 2 ściany boczne i sklepienie. Konstrukcja ta jest mocowana bezpośrednio do posadzki, dlatego też nie ma podstawy.

Ściany boczne są wykonane z metalowej konstrukcji szkieletowej. Na zewnątrz zamocowany jest panel izolujący, natomiast wewnątrz perforowana blacha.
Sklepienie nośne również ma konstrukcję szkieletową.

Gorące powietrze wchodzące do maszyny może być wtłaczane albo z komina chłodzenia pieca, albo z kanałowego generatora ciepła. Powietrze przepływa przewodem wykonanym w konstrukcji sklepienia, spływa po ścianach i wpływa do tunelu suszącego przez otwory wykonane w blasze pokrywającej wewnętrzną stronę ścian.
Maszyna jest wyposażona w wentylator nawiewny i wywiewny. Sterowany czasowo zawór, zainstalowany w przewodzie w sklepieniu, kieruje przepływ powietrza raz na ścianę prawą, raz na lewą. W ten sposób, kiedy gorące, suche powietrze jest nawiewane na ścianę prawą, ze ściany lewej jest wywiewane powietrze gorące i wilgotne, i odwrotnie.

W suszarni jest zainstalowany poniższy sprzęt:
a) czujnik ciśnienia po stronie nadmuchu gorącego, suchego powietrza; jeżeli wentylator nadmuchowy się zatrzyma, czujnik ciśnienia włącza alarm na szafie elektrycznej.
b) czujnik podciśnienia po stronie wywiewu gorącego, wilgotnego powietrza; jeżeli wentylator wywiewny się zatrzyma, czujnik podciśnienia włącza alarm na szafie elektrycznej.
Jeżeli maszyna jest wyposażona w generator ciepła, instalowane są również poniższe urządzenia dodatkowe:
c) termopara wykonana z materiału Cr-Al, umieszczona po stronie nadmuchowej gorącego powietrza, wewnątrz suszarni. Ta termopara mierzy temperaturę gorącego powietrza i przesyła sygnał do automatycznego regulatora zamontowanego w szafie elektrycznej. Regulator steruje generatorem ciepła.
Generator ciepła jest również wyposażony w zespół redukcji paliwa, na którym zainstalowano czujnik alarmu ciśnienia minimalnego i ciśnienia maksymalnego.

Jeżeli maszyna nie ma generatora, w miejscu termopary z materiału Cr-Al (punkt c) instalowany jest termometr bimetaliczny, umożliwiający kontrolowanie temperatury powietrza przychodzącego z komina chłodzenia pieca.
Na szafie elektrycznej znajdują się:
– przycisk włączania-wyłączania wentylatora nawiewnego,
– przycisk włączania-wyłączania wentylatora wywiewnego,
– przycisk włączania-wyłączania generatora ciepła (jeżeli jest),
– automatyczny regulator XP (jeżeli zainstalowano generator),
– przełącznik zaworu odwracającego kierunek przepływu powietrza,
– dźwiękowy sygnalizator alarmowy,
– wyłącznik główny.

Ups!

To nie tak! To zupełnie nie tak!
Muszę poważnie porozmawiać z webmasterem.

StudioGraficzne.com: Wykonanie stron internetowych

Autorem rysunków jest Gabriele Natussi - Zerouno Software S.r.l.