Problemy ze sprzęgłem

Tłumaczenie na język włoski.

Pismo reklamacyjne, wysłane do sprzedawcy w związku z problemami występującymi po zamontowaniu sprzęgła.

Korektę tłumaczenia wykonał Valter Rolle.

IT

Problemi alla frizione

Motivo del reclamo: Il riscaldamento della frizione causa vibrazioni e funzionamento rumoroso.
A seguito di un controllo del componente reclamato si dichiara quanto segue:
1. Guasto del cilindro frizione (deformazione e curvatura della piastra base).
2. Rottura dei bordi della guarnizione del disco.
3. Allentamento del fissaggio del mozzo.
4. Guasto meccanico del profilo mozzo.
5. Caratteristiche del volano corrette.

Conclusioni

La verifica del kit fornito ha dimostrato dei guasti meccanici del profilo mozzo. Il guasto si è verficato durante l’accoppiamento con l’albero frizione e ha compromesso il fissaggio del mozzo (un errato centraggio dell’albero rispetto al mozzo durante il montaggio della scatola cambio). Il montaggio errato ha compromesso il fissaggio del mozzo nel coperchio dello smorzatore anteriore del motore che, di conseguenza, ha creato un gioco eccessivo sull’accoppiamento mozzo – boccola di riferimento. I difetti di fissaggio del mozzo di cui sopra sono causa del funzionamento rumoroso. Il volano a doppia massa funziona correttamente. I parametri del gioco laterale rientrano nei limiti di tolleranza, fino a 2,9 mm. Il gioco angolare libero del volano secondario presenta fino a 7 denti. Il volano funziona in modo continuo, senza effetto di bloccaggio. Il piatto di attrito non riporta segni di danneggiamento. Le anomalie descritte non sono causate da alcun difetto di materiale.

PL

Problemy ze sprzęgłem

Powód reklamacji: Po nagrzaniu sprzęgło dostaje wibracji i głośno pracuje.
Reklamowaną część poddano oględzinom, w wyniku których stwierdzono:
1. Uszkodzenie wysprzęglika (deformacja oraz wypchanie podstawy).
2. Wykruszenie krawędzi okładzin tarczy.
3. Obluzowanie osadzenia piasty.
4. Uszkodzenie mechaniczne profilu piasty.
5. Prawidłowe parametry koła.

Konkluzja

Podczas weryfikacji dostarczonego zestawu stwierdzono uszkodzenie mechaniczne profilu piasty. Uszkodzenie powstało podczas połączenia z wałkiem sprzęgłowym prowadząc do uszkodzenia osadzenia piasty (nieprawidłowe wycentrowanie wałka względem piasty podczas montażu skrzyni). Niewłaściwy montaż doprowadził do naruszenia mocowania piasty w pokrywie tłumików drgań skrętnych prowadząc do powstania nadmiernego luzu na połączeniu piasta – tuleja ustalająca. Powyższe uszkodzenia osadzenia piasty w czasie eksploatacji przekładają się na generowanie głośnej pracy. Funkcjonowanie samego koła dwumasowego jest prawidłowe. Pomiary parametrów luzu krawędziowego mieszczą się w dopuszczalnej tolerancji do 2,9 mm. Swobodny luz kątowy koła masy wtórnej wynosi do 7 zębów. Koło pracuje płynnie, bez efektu blokowania. Płytka kontroli ciernej bez śladów uszkodzeń. Opisane nieprawidłowości nie wynikają z wad materiałowych.

Ups!

To nie tak! To zupełnie nie tak!
Muszę poważnie porozmawiać z webmasterem.

StudioGraficzne.com: Wykonanie stron internetowych

Autorem rysunków jest Gabriele Natussi - Zerouno Software S.r.l.