Kategorie zaświadczeń SOA

Tłumaczenie z języka włoskiego na polski. Ta para tekstów równoległych włoski-polski obejmuje tłumaczenie ogólnych kategorii robót oraz opis trzech kategorii.

Ta część serii SOA we współpracy z Agnieszką Michalską-Rajch.

IT

Le categorie dell’attestazione SOA

LE CATEGORIE DELL’ATTESTAZIONE SOA
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

CATEGORIE GENERALI

OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni mobili sottoposti a tutela
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG 5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

DESCRIZIONI DELLE CATEGORIE

OG 1
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 3
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di nterventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 10
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

PL

Kategorie zaświadczeń SOA

KATEGORIE ZAŚWIADCZEŃ SOA
SYNTETYCZNY OPIS ROBÓT

KATEGORIE OGÓLNE

OG 1 Budownictwo cywilne i przemysłowe
OG 2 Odnawianie i konserwacja nieruchomości podlegających ochronie
OG 3 Drogi, autostrady, mosty, wiadukty, linie kolejowe i linie podziemne
OG 4 Podziemne dzieła sztuki
OG 5 Zapory wodne
OG 6 Wodociągi, gazociągi, ropociągi, instalacje do nawadniania i odprowadzania wód
OG 7 Roboty morskie i pogłębianie
OG 8 Roboty rzeczne, zabezpieczenie przed powodziami, gospodarka wodna i osuszanie
OG 9 Instalacje do produkcji energii elektrycznej
OG 10 Instalacje do transformacji wysokiego/średniego napięcia oraz do dystrybucji energii elektrycznej pod postacią prądu przemiennego i stałego oraz instalacje oświetlenia publicznego
OG 11 Instalacje techniczne
OG 12 Roboty i systemy rekultywacyjne i ochrony środowiska
OG 13 Roboty z zakresu inżynierii środowiska

OPISY KATEGORII

OG 1
Dotyczy budowy, konserwacji bądź remontu obiektów budowlanych punktowych, koniecznych do prowadzenia wszelkiej bezpośredniej bądź pośredniej działalności ludzkiej, obejmuje wszelkie niezbędne konstrukcje, instalacje elektromechaniczne, elektryczne, telefoniczne i elektroniczne oraz wszelkiego rodzaju wykończenia, a także ewentualnie powiązane z tym roboty dodatkowe i uzupełniające.
Obejmuje na przykład budynki mieszkaniowe, zakłady karne, szkoły, koszary, urzędy i biura, teatry, stadiony, budynki przemysłowe, budowle parkingowe, stacje kolejowe i stacje kolei podziemnych, budynki lotnisk, a także wszelkie budowle specjalne z żelbetu, zwykłego lub sprężonego, betonu wylewanego na miejscu, sklepień niewzmocnionych, kopuł, wież ciśnień, silosów i wysokich budynków o skomplikowanej i charakterystycznej konstrukcji

OG 3
Dotyczy budowy, konserwacji bądź remontów w zakresie obiektów sieciowych, koniecznych do zapewnienia ruchu kołowego, kolejowego bądź powietrznego, niezależnie od stopnia ich ważności, wraz z wszelkimi związanymi z tym robotami dodatkowymi lub uzupełniającymi, także w zakresie obiektów punktowych, uzbrojenia kolejowego, a także wszystkich instalacji automatycznych, elektromechanicznych, elektrycznych, telefonicznych, elektronicznych i dotyczących trakcji elektrycznej, koniecznych by zapewnić właściwy poziom usług dla użytkownika pod względem użytkowania, informacji, bezpieczeństwa i obsługi.
Obejmuje na przykład drogi, niezależnie od stopnia ich ważności, autostrady, drogi krajowe, włącznie z robotami wykonywanymi na obiektach punktowych, takimi jak nawierzchnie specjalistyczne, sztuczne tunele, węzły w poziomie drogi i węzły wielopoziomowe, parkingi jednopoziomowe, roboty w zakresie umocnień zboczy, nasypy, krajowe i lokalne linie kolejowe, linie podziemne, koleje linowo-terenowe, linie tramwajowe o różnych parametrach technicznych, samolotowe pasy startowe oraz stanowiska startowe w portach śmigłowcowych, stacje, nawierzchnie wykonane z materiałów specjalnych, naturalnych i sztucznych, jak też mosty, również te o złożonych parametrach technicznych, wykonane ze stali, żelbetu zwykłego lub sprężonego, z prefabrykatów lub wylewane na miejscu.

OG 10
Dotyczy budowy, konserwacji bądź remontów obiektów sieciowych, koniecznych do dystrybucji wysokiego i średniego napięcia oraz do transformacji i dystrybucji niskiego napięcia do końcowego użytkownika energii elektrycznej, wraz z wszelkimi związanymi z tym robotami murarskimi, dodatkowymi i uzupełniającymi, o charakterze punktowym lub sieciowym, oraz budowy, konserwacji bądź remontów instalacji oświetlenia publicznego, realizowanych na zewnątrz budynków.
Obejmuje na przykład agregaty i transformatory, słupy wysokiego napięcia konieczne do przesyłu i dystrybucji napięcia każdego typu, dostawę i poprowadzenie kabli napięciowych do każdej liczby faz na słupach wysokiego napięcia lub pod ziemią, dostawę oraz wykonanie wyposażonych kanałów oraz kabli napięciowych, jak też instalacji oświetlenia publicznego w portach, na wiaduktach, w tunelach, przy drogach, autostradach oraz na parkingach.

Ups!

To nie tak! To zupełnie nie tak!
Muszę poważnie porozmawiać z webmasterem.

StudioGraficzne.com: Wykonanie stron internetowych

Autorem rysunków jest Gabriele Natussi - Zerouno Software S.r.l.